Predávam vozidlo, ktoré mám u Vás poistené. Vzťahuje sa záruka aj na nového vlastníka?

Pokiaľ je záruka DEFEND Car Protect stále platná, vo väčšine prípadov môže byť pri následnom predaji vozidla prevedená na nového majiteľa. Poistený je povinný zmenu vlastníka vozidla nahlásiť do 14 dní od predaja vozidla prostredníctvom prevodného formulára, ktorý je súčasťou Záručného programu. Zástupca spoločnosti DEFEND následne potvrdí schválenie/zamietnutie prevodu.

Predávam vozidlo, ktoré mám u Vás poistené. Je možné poistnú zmluvu GAP previesť na nového vlastníka?

Bohužiaľ to v prípade predaja vozidla nie je možné.
Iba vo výnimočných prípadoch prevodu vlastníctva, ktoré jasne definujú Všeobecné poistné podmienky poistenia DEFEND Gap, je možné poistnú zmluvu previesť na nového majiteľa (napr. prevod medzi rodinnými príslušníkmi so zhodným trvalým bydliskom, prevod z pozostalosti, prevod v rámci rozvodového konania).

Môžem v priebehu poistnej doby poistenia DEFEND Gap zmeniť havarijnú poisťovňu?

Áno, havarijnú poisťovňu je možné v priebehu poistenia DEFEND Gap nielenže zmeniť, ale môžete aj upraviť poistnú čiastku na aktuálnu všeobecnú hodnotu vozidla. Pozor! V prípade, že by poistné zmluvy Vášho havarijného poistenia na seba okamžite nenadväzovali, poistná zmluva DEFEND Gap síce stále platí, ale nekryje Vás v období, kedy je havarijné poistenie prerušené.

Ako Vám môžem nahlásiť zmenu?

Radi by sme Vás požiadali o včasné informovanie o všetkých zmenách týkajúcich sa Vášho poistenia (napr.: zmeny v technickom preukaze), aby sme predišli možným komplikáciám pri likvidácii prípadnej poistnej udalosti.


O zmenách nás, prosím, informujte na telefónnom čísle +421 2 222 11 702 alebo emailom na info@defendinsurance.eu.