Poistenie DEFEND Truck Gap pre nákladné vozidlá

S poistením DEFEND Truck Gap nemusí cena nákladného vozidla klesnúť počas nasledujúcich 5 rokov.

Poistenie GAP je u nás pre mnohých stále ešte veľkou neznámou, jedná sa však o jednoduchý koncept, ktorý klientom prináša pokoj, prípadne im ušetrí mnoho starostí.

Skratka GAP = Guaranteed Asset Protection v preklade znamená Garantovaná Ochrana Majetku. Poistenie GAP sa spravidla ponúka v spojení s nákupom alebo financovaním automobilu a klientovi je pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia vozidla garantované poistné krytie do výšky obstarávacej ceny vozidla, prípadne je klient chránený proti dlhu voči leasingovej spoločnosti­ alebo banke.

V praxi to znamená, že z havarijného poistenia obdržíte poistné plnenie iba vo výške trhovej (všeobecnej) ceny Vášho vozidla k dátumu poistnej udalos­ti, z ktorého sa ďalej odpočíta suma dohodnutej spoluúčasti. Poistenie GAP Vám doplatí rozdiel do úrovne Vášho kry­tia.

Myslíme i na vozové parky a leasingové spoločnosti­, a preto je možné DEFEND Truck Gap uzavrieť zvlášť na ťahače a návesy a poistné je možné uhrádzať v mesačných splátkach. Všetky investície do vozového parku sú tak dobre chránené.

Viac informácií nájdete v Informačnom dokumente o poistnom produkte DEFEND Truck Gap .