Otázky a sťažnosti

1. Akékoľvek sťažnosti alebo žiadosti o poskytnutie informácie, ktoré sa týkajú tohto poistenia, môžu byť adresované Správcovi, a to ústne alebo písomne, e-mailom alebo zaslané poštou na adresu jeho kancelárie:
DEFEND INSURANCE s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Tel.: +421 2 222 11 702
E-mail: info@defendinsurance.eu

2. Správca písomne potvrdí prijatie sťažnosti do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia a o spôsobe vybavenia sťažnosti informuje sťažovateľa do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch sa lehota na vybavenie sťažnosti môže predĺžiť na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom sťažovateľovi budú oznámené dôvody predĺženia lehoty do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

3. Spoločnosť DEFEND INSURANCE s.r.o. podlieha regulácii zo strany Národnej banky Slovenska a na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. OPK-2637/2007-PP je zapísaná ako samostatný finančný agent v podregistri poistenia a zaistenia, vedenom Národnou bankou Slovenska, pod registračným číslom 62779.

4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti, alebo ak v lehote podľa bodu 2 nebude sťažnosť vybavená, je sťažovateľ oprávnený podať sťažnosť na Národnú banku Slovenska.

Kontaktné údaje sú nasledovné:
Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 578 71 111
+421 2 586 51 111
Fax: +421 2 578 71 100
E-mail: info@nbs.sk alebo spotrebitel@nbs.sk
Web: https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/kontaktujte-nas
http://www.nbs.sk

5. Ak ste zmluvu zakúpili online, môžete podať sťažnosť aj prostredníctvom EÚ online riešenia sporov na adrese www.ec.europa.eu/odr.