Kto a ako posudzuje, či sa jedná o oprávnenú poistnú udalosť?

Oprávnenosť nároku na výplatu poistného plnenia posudzuje technický úsek spoločne s oddelením likvidácie spoločnosti DEFEND INSURANCE podľa podmienok dohodnutých v danej poistnej zmluve. Posúdenie prebieha na základe vyplneného formulára Hlásenie poistnej udalosti, prípadne ďalších vyžiadaných dokumentov (fotografie a pod.), v niektorých prípadoch aj na základe osobnej inšpekcie vozidla u opravcu, kde je vozidlo pristavené.

Môže byť škodová udalosť zamietnutá? Prečo?

Áno, bohužiaľ škodová udalosť môže byť zamietnutá a poistený je potom nútený uhradiť opravu zo svojich finančných zdrojov. Medzi najčastejšie dôvody zamietnutia patrí:

  • Poškodená súčiastka nie je uvedená na zozname krytých súčiastok príslušného programu;
  • Poistený nedodržal postup pri poistnej udalosti (napr. oprava bola začatá pred schválením od likvidátora DEFEND);
  • Nejedná sa o náhlu poruchu, ale iba bežné opotrebenie;
  • Závada preukázateľne existovala už pri uzatvorení poistenia;
  • Závada bola spôsobená nedbalosťou poisteného (motor bez oleja a pod.)

Každému klientovi odporúčame, aby si veľmi pozorne prečítal rozsah svojho poistného krytia a podmienky poistenia a v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktoval.

Musím vozidlo servisovať v autorizovanom značkovom servise?

Servis vozidla musí byť uskutočňovaný predajcom vozidla alebo autorizovaným servisom. Autorizovaným servisom sa rozumie taký značkový alebo nezávislý servis, ktorý je schopný vykonávať dané servisné úlohy za podmienky dodržania postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilov a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov.

Vzťahuje sa záruka aj na poruchy, ktoré sa vyskytnú pri ceste do zahraničí?

Záruka DEFEND Car Protect sa vzťahuje na škody vzniknuté na území Slovenskej republiky a počas dočasných ciest po štátoch Európy okrem Ruska. V prípade, že dôjde k poruche vozidla v zahraničí a bude nutné vozidlo na mieste opraviť, ihneď nás kontaktujte, aby sme Vás informovali o správnom postupe. V prípade opravy mimo Slovenskej republiky je úhrada náhradných dielov a práce limitovaná cenami a sadzbami vyžadovanými zmluvným opravcom v Slovenskej republike.

Zahŕňa poistné plnenie náhradné diely aj prácu? Koľko môžem obdržať?

Áno, poistné plnenie zahŕňa náhradné diely aj prácu opravcu. V ideálnom prípade obdržíte celú čiastku, ktorá pokryje vyfakturované náklady na odstránenie poruchy na vozidle. Táto čiastka môže byť ale limitovaná Vami zvoleným limitom poistného plnenia (od 1 000 € na 1 poistnú udalosť) alebo znížená o spoluúčasť, ktorú ste si zvolili pri uzavretí poistnej zmluvy.

Akým spôsobom je ocenené moje vozidlo?

Pri vstupe do poistenia sa stanovuje poistná čiastka, ktorá vychádza z obstarávacej ceny vozidla na faktúre/ kúpnej zmluve pri jeho nákupe. Do obstarávacej ceny vozidla sa započítava iba neoddeliteľné príslušenstvo schválené výrobcom a nezapočítavajú sa služby, poplatky, poistné a pod. Faktúra/ kúpna zmluva za vozidlo nesmie byť staršia ako 120 dní.

V prípade poistnej udalosti sa stanovuje všeobecná hodnota vozidla, ktorú vozidlo malo v momente poistnej udalosti. Všeobecná hodnota je hodnota vyjadrená v peniazoch, za ktorú by bolo možné vozidlo k danému momentu predať, tú spravidla určuje primárny (havarijný) poistiteľ a my ju pre výpočet poistného plnenia z poistenia GAP akceptujeme.

Čo mám urobiť v prípade škodovej/poistnej udalosti?

V prípade škodovej udalosti nás, prosím, ihneď po jej vzniku kontaktujte na telefónnom čísle +421 2 222 11 702 alebo emailom na likvidace@defendinsurance.eu.
Pracovník z oddelenia likvidácií Vám poskytne formuláre pre hlásenie poistnej udalosti a oboznámi Vás s postupom pre riadnu likvidáciu Vašej udalosti.

Našim cieľom je, aby škoda z Vašej poistnej udalosti bola čo najskôr a v čo najvyššej miere nahradená. Radi by sme Vás teda požiadali o spoluprácu pri likvidácii poistnej udalosti, o skoré dodanie požadovaných dokumentov a dodržanie postupu pre poskytnutie poistného plnenia podľa podmienok Vašej poistnej zmluvy.