DEFEND Technical control

Záručný program DEFEND Technical Control STK – Technická kontrola bez obáv!

Technická a emisná kontrola je strašiakom všetkých kupujúcich jazdených vozidiel. Počas skúšobnej jazdy a krátkej prehliadky vozidla je väčšinou veľmi ťažké zistiť jeho skutočný stav a hrozí riziko následných opráv a predovšetkým komplikácie s technickou a emisnou kontrolou.

Napriek všetkým nepríjemnostiam však môžete zažiť pocit istoty s poistením DEFEND Technical Control.

Poistenie sa dojednáva pre prípad vzniku fyzikálnej, mechanickej alebo elektrickej poruchy krytej súčiastky, ktorá vyžaduje opravu alebo výmenu a tiež pre prípad, kedy je pri emisnej kontrole vyhodnotené, že vozidlo z hľadiska merania emisií nevyhovuje aby mohlo byť prehlásené za spôsobilé k ďalšej prevádzke.

Viac informácií nájdete v Informačnom dokumente o poistnom produkte DEFEND Technical Control.

Program DEFEND Technical Control je určený pre vozidlá, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledovné kritériá:

 • max. vek 20 rokov
 • max. 400 000 najazdených km
 • osobné (kategória M1,N1) do 3 500 kg
 • disponujú platným Technickým preukazom preukazujúcim spôsobilosť k prevádzke s termínom pravidelnej technickej kontroly najskôr 4 mesiace od uzatvorenia poistnej zmluvy 

 • Dĺžka poistnej zmluvy 2 roky.
 • Limit poistného plnenia 2 000 €.
 • Jedna poistná udalosť na STK a jedna poistná udalosť na emisnú kontrolu. Poistné udalosti môžu zahŕňať zlyhanie viacerých krytých súčiastok.
 • Bez obmedzenia počtu najazdených km v priebehu trvania poistnej zmluvy.
 • Bez spoluúčasti.

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné dojednať najneskôr 4 mesiace pred koncom lehoty na vykonanie technickej prehliadky.
  • Poistná doba začína plynúť dva mesiace pred termínom pravidelnej technickej kontroly.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • Poistenie je možné uzavrieť v sieti našich partnerov (predajcovia nových či ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 222 211 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu.
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku poruchy, rozpočet opravy, vyplnený formulár A pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Po vykonaní opravy zašlite formulár B.

Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Všetky náklady, práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Predĺženú záruku DEFEND Technical Control STK žiadajte priamo u svojho predajcu vozidla.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.