Zrušenie poistenia

Sme presvedčení, že naše prvotriedne produkty a služby vyhovujú každému! Ak však z akéhokoľvek dôvodu potrebujete vypovedať svoju poistnú zmluvu, tu nájdete pár užitočných informácií.

Úplné informácie nájdete v Poistných podmienkach Vašej Poistnej zmluvy či v Občianskom zákonníku.

Zmluvu môžete vypovedať písomne poštou či e-mailom, stačí nám k tomu vyplnený a podpísaný formulár.

Poistenie môžete vypovedať do 60 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy bez udania dôvodu. Dňom doručenia výpovede začína plynúť osemdňová výpovedná lehota, ktorej uplynutím poistenie zaniká.

Po tejto lehote môžete poistenie vypovedať iba z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku alebo v príslušnom poistnom programe (napríklad predaj, krádež alebo totálna škoda na vozidle, do 3 mesiacov od vzniku poistnej udalosti, smrť(FO) či zánik (PO) poistníka a iné).

Výška vráteného poistného závisí od dôvodu ukončenia poistnej zmluvy a od doby, ktorá uplynula od vzniku poistenia.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.