Kde mohu nechat opravit své auto, když mám záruku DEFEND Car Protect?

V prvé řadě se podívejte do své pojistné smlouvy zdali přímo nestanovuje smluvního oprávce, který je vázaný k provedení opravy.
Pokud vaše pojistná smlouva oprávce nezmiňuje zavolejte nám na +420 233 103 111 nebo napište email na likvidace@defendinsurance.eu a my Vám poradíme nejbližší servis ze sítě preferovaných opravců společnosti DEFEND, do kterého můžete přistavit vozidlo k opravě záruční poruchy z pojištění DEFEND Car Protect.

Kdo a jak posuzuje, jedná-li se o oprávněnou pojistnou událost?

Oprávněnost nároku na výplatu pojistného plnění posuzuje technický úsek společně s oddělením likvidace společnosti DEFEND INSURANCE podle podmínek sjednaných k dané pojistné smlouvě . Posouzení probíhá na základě vyplněného formuláře Hlášení pojistné události, případně dalších vyžádaných dokumentů (fotografie apod.), v některých případech i na základě osobní inspekce vozidla u opravce, kde je vůz přistaven.

Může být škodná událost zamítnuta? Proč?

Ano, bohužel škodná událost může být zamítnuta a pojištěný je pak nucen uhradit opravu ze svých finančních zdrojů. Mezi nejčastější důvody zamítnutí patří:

  • Poškozená součástka není uvedena na seznamu krytých součástek příslušného programu;
  • Pojištěný nedodržel postup při pojistné události (např. oprava byla započata před schválením od likvidátora DEFEND);
  • Nejedná se o náhlou poruchu, ale pouze o běžné opotřebení;
  • Závada prokazatelně existovala již při sjednání pojištění;
  • Závada byla způsobena nedbalostí pojištěného (motor bez oleje apod.)

Každému klientovi doporučujeme, aby si velmi pečlivě přečetl rozsah svého pojistného krytí a podmínky pojištění a v případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek nás kontaktoval.

Musím vozidlo servisovat v autorizovaném značkovém servisu?

Servis vozidla musí být prováděn prodejcem vozidla nebo autorizovaným servisem. Autorizovaným servisem se rozumí takový značkový nebo nezávislý servis, který je schopen provádět dané servisní úkony za podmínky dodržení postupů a rozsahu prací předepsaných výrobcem automobilu a při použití originálních nebo kvalitativně rovnocenných náhradních dílů.

Vztahuje se záruka i na poruchy, které se vyskytnou při cestě do zahraničí?

Záruka DEFEND Car Protect se vztahuje na škody vzniklé na území České republiky a během dočasných cest po státech Evropy kromě Ruska. V případě, že dojde k poruše vozidla v zahraničí a bude nutné vozidlo v místě opravit, neprodleně nás kontaktujte, abychom Vás informovali o správném postupu. V případě  opravy mimo Českou republiku je úhrada  náhradních dílů a práce limitována cenami a sazbami vyžadovanými smluvním opravcem v České republice.

Zahrnuje pojistné plnění náhradní díly i práci? Kolik mohu obdržet?

Ano, pojistné plnění zahrnuje jak náhradní díly, tak práci opravce. V ideálním případě obdržíte celou částku, která pokryje vyfakturované náklady na odstranění poruchy na vozidle. Tato částka může být ale limitována Vámi zvoleným limitem pojistného plnění (od 25.000 Kč na 1 pojistnou událost) nebo snížena o spoluúčast, kterou jste si zvolili při uzavření pojistné smlouvy.

Jakým způsobem je oceněno moje vozidlo?

Při vstupu do pojištění se stanovuje pojistná částka, která vychází z pořizovací ceny vozidla na faktuře/ kupní smlouvě při jeho koupi. Do pořizovací ceny vozidla se započítává pouze neoddělitelné příslušenství schválené výrobcem a nezapočítávají se služby, poplatky, pojistné apod. Faktura/ kupní smlouva za vozidlo nesmí být starší než 120 dnů.

V případě pojistné události se stanovuje obecná cena vozidla, kterou vozidlo mělo v momentě pojistné události. Obecná cena je hodnota vyjádřená v penězích, za níž by bylo možné vozidlo k danému momentu prodat a tu zpravidla určuje primární (havarijní) pojistitel a my ji pro výpočet pojistného plnění z pojištění GAP akceptujeme.

Co mám dělat v případě škodné / pojistné události?

V případě škodné události nás, prosím, neprodleně po jejím vzniku kontaktujte na telefonním čísle +420 233 103 111 nebo emailem likvidace@defendinsurance.eu.
Pracovník z oddělení likvidací Vám poskytne formuláře pro hlášení pojistné události a seznámí Vás s postupem pro řádnou likvidaci Vaší události.

Našim cílem je, aby škoda z Vaší pojistné události byla co nejdříve a v co nejvyšší míře nahrazena. Rádi bychom Vás tedy požádali o součinnost při likvidaci pojistné události, o včasné dodání požadovaných dokumentů a dodržení postupu pro poskytnutí pojistného plnění podle podmínek Vaší pojistné smlouvy.