Zrušení pojištění

Jsme přesvědčeni, že naše prvotřídní produkty a služby vyhovují každému! Jestliže však z jakéhokoliv důvodu potřebujete vypovědět svoji pojistnou smlouvu, zde najdete pár užitečných informací.

Úplné informace naleznete v Pojistných podmínkách Vaší Pojistné smlouvy či v Občanském zákoníku.

Smlouvu můžete vypovědět písemně poštou či e-mailem, stačí nám k tomu vyplněný a podepsaný formulář.

Pojištění můžete vypovědět do 60 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy bez udání důvodu. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

Po této lhůtě můžete pojištění vypovědět pouze z důvodů uvedených v Občanském zákoníku nebo příslušném Pojistném programu (například prodej, krádež nebo totální škoda na vozidle, do 3 měsíců od vzniku pojistné události, smrt (FO) či zánik (PO) pojistníka a jiné).

Výše vráceného pojistného závisí na důvodu ukončení pojistné smlouvy a době, která uplynula od vzniku pojištění.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.