Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov slúžia na informovanie Vás o osobných údajoch, ktoré DEFEND INSURANCE s.r.o. so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zbiera cez webovú stránku, na ktorej sú tieto Zásady umiestnené. Informujú o tom, prečo takéto údaje zbierame a ako s týmito údajmi a informáciami, ktoré získame z vašej návštevy našej webovej stránky, ďalej zaobchádzame. Ak nesúhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, prosím nepoužívajte túto web stránku.

Osobné údaje, ktoré zbierame

Vaše osobné údaje zbierame tromi spôsobmi:
• registráciou a vyplnením údajov o sebe na podstránkach a formulároch na našej web stránke
• zaslaním vašich osobných údajov na účely náboru. Údaje zaslané týmto spôsobom zahŕňajú osobné údaje, údaje o vzdelaní, zamestnaní, o súčasných, minulých alebo potenciálnych zamestnávateľoch, pedagógoch a skúšobných komisiách, rodinných, životných a sociálnych okolnostiach a informácie, ktoré sa môžete rozhodnúť predložiť nám na účely účasti na výberových konaniach organizovaných prostredníctvom tejto web stránky.
• používaním automatických systémov, konkrétne prostredníctvom cookies. Pre viac informácii ohľadom cookies, prosím kliknite sem.

Použitie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo sme ich zozbierali používame:
• za účelom poskytnutia odpovede na Vašu žiadosť tak, ako to bolo uvedené v čase zberu Vašich údajov alebo iným spôsobom, ktorý Vám bo oznámený v čase pred použitím Vašich údajov;
• na spravovanie Vášho používania našej web stránky;
• a na ostatné oprávnené potreby nás alebo našich spoločností, ktoré sú spojené s náborom zamestnancov.

Ak to vyžadujú príslušné zákony, vyžiadame Váš súhlas s používaním vašich osobných informácií v čase zberu informácií. Osobné údaje budeme ďalej uchovávať iba vtedy, ak je to potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov alebo požiadaviek zákona.

Citlivé informácie

Ak Vás o to výslovne nepožiadame alebo Vás nevyzveme, žiadame vás, aby ste nám neposielali a nezverejňovali žiadne citlivé osobné informácie (napr. rodné číslo, informácie týkajúce sa rasy alebo etnického pôvodu, politického presvedčenia, náboženského alebo iného presvedčenia, zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, údaje o registri trestov alebo členstve v odboroch, alebo biometrické alebo genetické údaje za účelom jednoznačnej identifikácie jednotlivca) na Službe alebo prostredníctvom tejto Služby alebo iným spôsobom.

Zdieľanie osobných údajov a ich prenos

Upozorňujeme, že v určitých prípadoch môžu byť vaše osobné údaje na účely náboru prístupné spracovateľom alebo iným členov skupiny DEFEND INSURANCE, z ktorých všetky sú umiestnené iba v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyplnením a odoslaním vašej on-line žiadosti súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov v takýchto prípadoch.
Upozorňujeme, že v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, takisto zverejníme vaše osobné údaje, ak sa domnievame, že sme povinní urobiť tak na základe akéhokoľvek zákona, nariadenia, súdneho rozhodnutia, právnej alebo vládnej požiadavky V nepravdepodobnom prípade, že celá spoločnosť alebo jej časť bude odkúpená treťou stranou, vaše údaje budú prevedené na nového vlastníka spoločnosti.

Vaše práva

Ak ste udelili svoj súhlas na zber a spracovanie vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely, máte právo kedykoľvek požiadať o odstránenie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Kedykoľvek môžete uplatniť svoje právo na prístup, opravu a prípadne právo na vymazanie údajov v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov, zaslaním žiadosti na adresu data@defendinsurance.eu.
Ak vašej žiadosti nebude vyhovené, vaše údaje budú uchovávané v súlade s miestnymi zákonmi na ochranu osobných údajov, najviac však po dobu jedného roka tak, ako bolo dohodnuté.

Ako môžem získať prístup k mojim osobným údajom, zmeniť ich alebo dosiahnuť ich výmaz

Ak chcete skontrolovať, opraviť, aktualizovať, obmedziť alebo vymazať vaše osobné informácie, alebo ak by ste chceli požiadať o zaslanie elektronickej kópie vašich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v akom sú Vám tieto práva poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi), kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese data@defendinsurance.eu. Na vašu žiadosť odpovieme najneskôr do 30 dní po prijatí. Ak okolnosti spôsobia akékoľvek oneskorenie v našej odpovedi, budete promptne upozornení a oznámime Vám dátum doručenia našej odpovede.

Deti na našej náborovej platforme

Náborová platforma na tejto webovej stránke nie je vytvorená ani určená pre osoby mladšie ako 18 rokov. Vedome nezbierame žiadne údaje od takýchto jednotlivcov. Rodičia, ak si myslíte, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás na adrese data@defendinsurance.eu.

Zabezpečenie

Používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia prijaté na ochranu osobných údajov, ktoré sú pod našou kontrolou. Aj keď sa snažíme zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov pri ukladaní, používaní a zdieľaní, žiadna webová stránka nie je stopercentne bezpečná, a preto odporúčame, aby ste prijali vhodné opatrenia na vašu ochranu, vrátane napríklad zachovania dôvernosti všetkých užívateľských mien a hesiel. Ak máte dôvod sa domnievať, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad ak máte pocit, že bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý ste s nami mali, bola ohrozená), ihneď nás o tom informujte na data@defendinsurance.eu.

Otázky

Ak máte kedykoľvek akékoľvek požiadavky alebo otázky týkajúce sa týchto zásad alebo chcete aktualizovať svoje údaje, kontaktujte nás na adrese data@defendinsurance.eu.
Môžete tiež kontaktovať nášho zamestnanca povereného ochranou osobných údajov zodpovedného za vašu krajinu alebo región na adrese data@defendinsurance.eu.

Uloženie sťažnosti s regulátorom

Môžete podať sťažnosť na orgán dohľadu, ktorý je príslušný pre vašu krajinu alebo región. Prosím, kliknite tu pre kontaktné informácie na takéto úrady.

Ďakujeme za návštevu našej webovej stránky.