Informácie a oznámenia o spracúvaní osobných údajov

poskytované dotknutej osobe podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“).

Kto sme a prečo spracúvame Vaše údaje?

Sme spoločnosť DEFEND INSURANCE s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 816 175 (ďalej len ako „DEFEND“), ktorá ponúka neživotné poistenie na základe zmlúv uzatvorených s poistiteľmi, ktorými sú vybraní upisovatelia zo Society of Lloyd's on behalf of the Association of Underwriters known as Lloyd's, so sídlom 47 Mark Lane, Londýn EC3R 7QQ, Spojené kráľovstvo. My a poistiteľ sme spoločnými prevádzkovateľmi vašich osobných údajov podľa Nariadenia GDPR ako aj podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vynaložíme všetko úsilie, aby sme splnili všetky povinnosti, ktoré pre nás vyplývajú z právnych predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov a zaväzujeme sa chrániť vaše údaje pred zneužitím a narušením súkromného a osobného života. Ak máte záujem o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o vás spracúvané, môžete nás kontaktovať:
DEFEND INSURANCE s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, +421 2 222 11 702, data@defendinsurance.eu, www.defendinsurance.eu .

Vaše osobné údaje spracúvame iba v medziach daných príslušnými právnymi predpismi bez potreby udelenia osobitného súhlasu, a na niektorom z nasledujúcich právnych základoch:

1. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste ako dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na prijatie predzmluvných opatrení na Vašu žiadosť ako dotknutej osoby.

Poskytnutie základných identifikačných údajov slúžiacich k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii dotknutej osoby, ako aj niektorých rozšírených informácií o dotknutej osobe a osobných údajov a identifikačných údajov nevyhnutných na dojednanie a plnenie poistnej zmluvy a poskytovanie poistných produktov, je potrebné pre riadne dojednanie poistných zmlúv a plnenie povinností z nich vyplývajúcich, resp. pre riadne poskytovanie poistných produktov. Ak Vy ako dotknutá osoba neposkytnete vyššie uvedené údaje, spoločnosť DEFEND nie je povinná zmluvu uzavrieť.

2. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti DEFEND.

Poskytnutie niektorých osobných údajov dotknutou osobou a ich následné spracúvanie spoločnosťou DEFEND je zákonnou povinnosťou, ktorú je DEFEND povinná splniť. DEFEND spracúva vymedzené kategórie osobných údajov najmä na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve, zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo týchto prípadoch má dotknutá osoba zákonnú povinnosť vyššie uvedené osobné údaje spoločnosti DEFEND poskytnúť, alebo zákon upravuje v určitých prípadoch spracúvanie osobných údajov ako zákonné. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne spoločnosti DEFEND požadované osobné údaje, alebo ich spracúvanie bude následne namietať, nie je DEFEND povinná príslušnú zmluvu s dotknutou osobou uzavrieť, resp. môže jej plnenie ukončiť.

3. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti DEFEND.

DEFEND má oprávnený záujem na spracúvanie Vašich osobných údajov napr. v týchto prípadoch:
• evidencia informácií o obchodoch a príležitostiach, klientoch a potenciálnych klientoch, a to vrátane informácií o obchodoch a neuzatvorených obchodoch vykonávaných prostriedkami komunikácie na diaľku;
• vedenie databázy užívateľov na prístup do informačných systémov DEFEND;
• vedenie databázy digitalizovaných dokumentov, napr. ponúk poistenia, zmluvnej dokumentácie a predzmluvných rokovaní (evidencia návrhov zmluvy u rôznych poistných produktov a výsledkov rokovaní s klientom), hlásení, zdokumentovanie a likvidácia poistných udalostí alebo škodových udalostí (vrátane kontaktných údajov zúčastnených osôb - likvidátora, znalca, atď.);
• vedenie evidencií na účely súdneho aj mimosúdneho vymáhania nárokov DEFEND z poistných zmlúv, poistných plnení a regresných nárokov;
• vedenie evidencie platieb poistného, úhrad poistného plnenia a ďalších účtovných pohybov súvisiacich s uzavretými poistnými zmluvami;
• sledovanie štatistických a ekonomických parametrov jednotlivých produktov, osôb podieľajúcich sa na dojednávaní poistných zmlúv a produktov (sprostredkovatelia poistenia, obchodní partneri, agenti atď.);
priamy marketing; proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek podať námietku. V prípade, ak podáte námietku, Vaše osobné údaje už ďalej nebudú spracúvané na marketingové účely. Podanie námietky sa však nevzťahuje na predchádzajúce spracúvanie. Vaše osobné údaje, spracúvané na marketingové účely, nebudú poskytnuté akejkoľvek inej osobe.

4. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov tretej strany.

DEFEND spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby na účely oprávnených záujmov tretích osôb/ strán napr. v týchto prípadoch:
• vedenie databázy digitalizovaných dokumentov, ak ide o oprávnené záujmy poškodeného alebo účastníka/osoby dotknuté poistnou udalosťou alebo škodovou udalosťou, príp. iných tretích osôb;
• vedenie databázy o likvidácií poistných udalostí alebo škodových udalostí vo forme digitalizovaných kópií dokumentov týkajúcich sa poistenia, ak ide o oprávnené záujmy poškodeného alebo účastníka/osoby dotknutej poistnou udalosťou alebo škodovou udalosťou, svedkov poistných udalostí alebo škodových udalostí a osôb podieľajúcich sa na vybavovaní poistných udalostí alebo škodových udalostí (likvidátori, znalci a iné technické osoby);
• záznamy korešpondencie a komunikácie (vrátane technických záznamov, akými sú kópie e-mailovej komunikácie a pod.) s dotknutou osobou a inými tretími osobami, elektronické aj listinné rovnopisy a kópie dokumentov obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb a kópie dokumentujúce nároky tretích osôb;
• sledovanie štatistických a ekonomických parametrov činnosti DEFEND na účely vyhodnocovania odmien, provízií a benefitov osôb podieľajúcich sa na dojednávaní poistných zmlúv a produktov (sprostredkovatelia poistenia, obchodní partneri, agenti a atď.).

5. So spracúvaním osobných údajov ste ako dotknutá udelila výslovný súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov. Výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť udelený napr. v týchto prípadoch:

• v prípade spracúvania dynamického biometrického podpisu, ktorý môže v niektorých prípadoch nahrádzať podpis na zmluvných dokumentoch, pričom predmetný súhlas s nahrávaním dotknutá osoba poskytuje ešte pred podpísaním dokumentov;
• zasielanie obchodných oznámení a informovanie o ponúkaných poistných produktoch spoločnosti DEFEND a tretích osôb, ako aj o iných obchodoch alebo službách spoločnosti DEFEND a tretích osôb, či o ich zmenách, prostredníctvom využívania komunikácie elektronickými prostriedkami/prostriedkami na diaľku;
• vytváranie záznamov telefonických hovorov na zákazníckej linke DEFEND na účel zdokumentovania obsahu hovoru a zvyšovania kvality poskytovaných služieb, pričom predmetný súhlas s nahrávaním poskytuje dotknutá osoba ešte pred začatím hovoru s pracovníkom zákazníckej linky DEFEND.

Aké údaje spracúvame?

Spracúvame najmä údaje, ktoré potrebujeme za účelom ponuky a poskytovania našich služieb. Do tejto kategórie patria všetky údaje, ktoré sú obsiahnuté v zmluve a iných podobných formulároch, najmä však tieto údaje:

1. Základné identifikačné údaje dotknutých osôb slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii dotknutých osôb. Meno, priezvisko, rodné číslo a/alebo dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a/alebo iná adresa fyzickej osoby (korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie do zahraničia a pod.), PSČ, telefónne číslo a/alebo telefónne čísla (mobilný telefón, fax, pevná linka a pod.), e-mail alebo iná elektronický kontakt;

2. Rozšírené informácie o dotknutej osobe a informácie o jej bankovom spojení. Ak sú pre dojednávanú poistnú zmluvu alebo súvisiacu službu relevantné, v nevyhnutnom rozsahu, taktiež kópie osobných dokladov a údaje z nich vyplývajúce, ak sú nevyhnutné na overenie totožnosti dotknutej osoby (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas), geolokačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, adresa sídla alebo miesta podnikania), údaje o bankovom spojení (číslo bankového účtu v národnom formáte a formáte IBAN, kód SWIFT a iné obdobné informácie), číslo poistnej zmluvy;

3. Identifikačné údaje dotknutých osôb na prístup do informačných systémov a komunikačných kanálov DEFEND. V nevyhnutnom rozsahu základné identifikačné údaje a navyše používateľské meno (login), heslo, údaje na multifaktorové overenie, cookies na meranie návštevnosti a analýzu využívania webových stránok DEFEND, ďalšie technické záznamy príslušných aplikácií spôsobilé identifikovať konkrétnu dotknutú osobu;

4. Osobné údaje a identifikačné údaje nevyhnutné na dojednanie a plnenie poistnej zmluvy a poskytovanie poistných produktov. V nevyhnutnom rozsahu základné identifikačné údaje, rozšírené informácie o dotknutej osobe a evidencia poistných produktov (aktuálnych, v minulosti poskytnutých ale aj len dojednávaných; podľa čísla zmluvy), evidencia poistných plnení, poistných udalostí alebo škodových udalostí (informácie o stave riešenia alebo vybavenia škody; podľa čísla poistnej udalosti alebo škodovej udalosti), špecifické údaje podľa dohodnutého alebo dohadovaného poistného produktu, konkrétne dotazníky a informácie získavané alebo získané spoločnosťou DEFEND v rámci vyhodnocovania dojednávania poistných produktov DEFEND na účely stanovenia poistného rizika (údaje o výpočte, výške odkupnej hodnoty a pod.), fotografia predmetu poistenia, informácie o predpisoch poistného a potvrdenie o platbách poistného, kópie európskeho záznamu o dopravnej nehode alebo policajné protokoly, fotodokumentácia poistnej udalosti alebo škodovej udalosti, obstarávacie doklady a zmluvy, hodnotenie škody technikom, likvidátorom, znalcom a iné odborné posudky, ŠPZ, údaje o vozidle a škode na ňom (napr. lokalita škody - geolokačné údaje, rýchlosť jazdy, prejdená vzdialenosť v počet km) a iné údaje vyplývajúce zo zápisu z obhliadky, rozhodnutie o plnení/neplnení škody spoločnosťou DEFEND alebo treťou osobou, informácie o relevantných žalobách, exekúciách a splátkových kalendároch.

5. Korešpondencia a iná komunikácia s dotknutou osobou. Obsah všetkej korešpondencie a inej komunikácie s dotknutou osobou a inými tretími osobami, ak je možné ju dohľadať podľa osobných údajov dotknutej osoby v rámci niektorej z predchádzajúcich kategórií, obsah všetkých zmenových požiadaviek dotknutej osoby, elektronické aj listinné rovnopisy, kópie a výtlačky dokumentov obsahujúcich osobné údaje dotknutej osoby, požiadavky zaslané prostredníctvom aplikácií a komunikačných kanálov DEFEND;

6. Osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti DEFEND voči dotknutej osobe a týmto tretím osobám. V nevyhnutnom rozsahu základné identifikačné údaje tretích osôb – dotknutých osôb, napr. manžela, partnera, potomka, člena spoločnej domácnosti, poistníka, poisteného, oprávnenej osoby, poškodeného, účastníkov, svedkov poistných udalostí alebo škodových udalostí a osôb podieľajúcich sa na vybavovaní poistných udalostí alebo škodových udalostí (likvidátori, znalci a iné technické osoby), príp. iných osôb, a iné údaje o nich potrebné pre plnenie poistných zmlúv a poskytovanie poistných produktov;

7. Osobné údaje zamestnancov DEFEND, sprostredkovateľa a osôb podieľajúcich sa na dojednávaní a uzatváraní poistnej zmluvy. Základné identifikačné osobné údaje a rozšírené informácie o zamestnancovi ako dotknutej osobe, informácie o vzdelaní, pracovnej pozícii, informácie o osobách podieľajúcich sa na dojednávaní a uzatváraní poistnej zmluvy s dotknutou osobou (identifikácia finančného sprostredkovateľa vrátane jeho sprostredkovateľského čísla), výška provízie;

8. Informácie obchodnej a marketingovej povahy. V nevyhnutnom rozsahu informácie o ponukách poistných produktov a služieb DEFEND, o požiadavkách a potrebách dotknutej osoby ohľadom krytia poistných rizík (vrátane informácií o trendoch).

Odkiaľ údaje získavame?

Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás. Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od týchto osôb: zástupca klienta, finančný agent, finančný poradca, finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, zaistený, Obchodný register, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány.

Čo ďalej robíme s Vašimi osobnými údajmi?

Okrem DEFEND, jeho zamestnancov a osôb s nim spolupracujúcich, môžu osobné údaje spracúvať aj iné osoby, a to nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom pri plnení svojich pracovných či zmluvných povinností, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a sú povinné dodržiavať dostatočné štandardy ochrany vašich údajov. Ide najmä o nasledujúce osoby:

1. Sprostredkovatelia poistenia a iné oprávnené osoby na základe právnych predpisov v oblasti poisťovníctva. DEFEND na obchodnú činnosť a distribúciu svojich poistných produktov, klientske poradenstvo a poskytovanie informácií vytvára a využíva sieť sprostredkovateľov poistenia (interných a externých). Týmto osobám DEFEND odovzdáva (a tiež od nich zbiera) osobné údaje dotknutých osôb, avšak len v rozsahu, štruktúre a v situáciách, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre uzatvorenie, správu a plnenie poistných zmlúv klientov. Prenos osobných údajov a ich spracúvanie týmito sprostredkovateľmi sa uskutočňuje výlučne na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorých sú títo sprostredkovatelia viazaní požiadavkami a pokynmi DEFEND na spracúvanie a ochranu osobných údajov a na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

2. Poskytovatelia IT, komunikačných a súvisiacich služieb (napr. tlačové a poštové služby, dlhodobá fyzická archivácia, poskytovatelia služieb priameho marketingu), akými sú dodávatelia a správcovia vnútorných informačných systémov, on-line nástrojov a webových stránok, elektronických komunikačných kanálov a aplikácií DEFEND. Aj u týchto sprostredkovateľov sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje výlučne na základe podrobnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov, v ktorej sú títo sprostredkovatelia viazaní požiadavkami a pokynmi DEFEND na spracúvanie a ochranu osobných údajov a na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

3. Poskytovatelia asistenčných, poradenských a ďalších služieb. DEFEND na zaistenie niektorých obchodných, marketingových či prevádzkových činností a na poskytovanie služieb využíva externých dodávateľov, ktorí musia mať na riadny výkon svojich aktivít prístup k osobným údajom dotknutých osôb. DEFEND prenáša osobné údaje výlučne na základe podrobných zmlúv o spracúvaní osobných údajov, a to napr. poradenským spoločnostiam, advokátskym kanceláriám, exekútorom, znalcom, a pod.

4. Zaisťovatelia a medzinárodní poisťovatelia. Na účely zaistenia DEFEND odovzdáva základné osobné údaje zaisťovniam a medzinárodným poisťovniam, ktoré majú sídlo v Európskej únii, resp. Európskom hospodárskom priestore i mimo neho, a ktoré sú tiež viazané pravidlami na ochranu osobných údajov.

5. Poisťovne, banky, Slovenská kancelária poisťovateľov a Slovenská asociácia poisťovní. V súlade s požiadavkami a v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi môže dôjsť k výmene informácií medzi poisťovňami, bankami, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a Slovenskou asociáciou poisťovní. DEFEND a ostatné poisťovne, banky a finančné inštitúcie (v prípade flotilových poistení alebo vinkulácie poistenia), príp. Slovenská kancelária poisťovateľov sa vzájomne informujú a odovzdávajú si informácie o poistení fyzických a právnických osôb a jeho sprostredkovaní, ktorého súčasťou sú nevyhnutne aj osobné údaje dotknutých osôb, medzi ktoré patria aj zástupcovia účastníkov poistenia a osoby zúčastnené na poistnej udalosti alebo škodovej udalosti. Tieto informácie sú odovzdávané predovšetkým za účelom prevencie a odhaľovania poistných podvodov, príp. iných porušení, a to aj v prípadoch podozrenia na takúto činnosť.

6. Verejnoprávne orgány. DEFEND je na základe ustanovení príslušných právnych predpisov povinná poskytovať informácie a osobné údaje aj vybraným orgánom verejnej moci a iným verejným subjektom, ktoré sú na to oprávnené zo zákona. Medzi tieto orgány patria predovšetkým Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne, Národná banka Slovenska a ďalšie orgány dohľadu, Ministerstvo financií a orgány finančnej správy, notári v rámci výkonu ich zákonných právomocí alebo orgány činné v trestnom konaní (súdy, Polícia SR, atď.). DEFEND môže priamo poskytnúť osobné údaje aj iným subjektom v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.

Zoznam subjektov, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi (podľa uzatváranej zmluvy):

Lloyd's of London, 1 Lime Street, London, EC3M 7HA United Kingdom
DEFEND INSURANCE s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Zoznam subjektov, ktoré môžu získať prístup k vašim osobným údajom:

AmTrust Syndicates Limited, Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London, EC3A 8AA United Kingdom.
Xchanging Ins-sure Services Ltd., Trinity Road, Folkestone, CT20 2RJ United Kingdom.
Casablanca INT, s.r.o., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, Česká republika
DEFEND INSURANCE s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4, Česká republika
ProfiHOSTING s.r.o., Brněnská 412/59, 783 01 Olomouc – Slavonín, Česká republika

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté na spracúvanie v rámci EÚ, cezhraničný prenos do krajín mimo EÚ výlučne v prípade, ak je poistiteľ usadený mimo EÚ. Naši zmluvní spracovávatelia zabezpečujú vždy najmenej rovnaký štandard ochrany vašich údajov ako my sami.

Ako s údajmi pracujeme?

Vaše osobné údaje sú u nás dôsledne chránené. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje manuálne, ako aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej i procedurálnej kontrole. Za účelom ochrany dát máme vytvorený bezpečnostný mechanizmus, ktorý zahŕňa technické, organizačné a personálne opatrenia. Automatizované rozhodovanie alebo profilovanie nevyužívame.

Ako dlho uchovávame údaje?

Osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu nevyhnutnú na plnenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, a ďalej po dobu, po ktorú sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad podľa § 78 ods. 9 zákona o poisťovníctve alebo § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby?

1. Právo na informácie o spracúvaní a prístup k osobným údajom. Máte právo získať od spoločnosti DEFEND potvrdenie, či spracúva Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak DEFEND spracúva Vaše osobné údaje, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a DEFEND je povinná Vám poskytnúť informácie o:
• účele spracúvania osobných údajov;
• kategórii spracúvaných osobných údajov;
• identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu, ktorému osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov; ak nie je možné ju určiť, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od spoločnosti DEFEND opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania a/alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
• práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
• zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

DEFEND je povinná poskytnúť Vám na Vašu žiadosť kópiu spracúvaných osobných údajov. Za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov môže DEFEND účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak ako dotknutá osoba podáte žiadosť v elektronickej forme, informácie sa poskytnú v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak nepožiadate o iný spôsob.

2. Právo na opravu nesprávnych osobných údajov. Máte právo na to, aby DEFEND bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

3. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo na to, aby DEFEND obmedzila spracúvanie osobných údajov ak
• namietate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby mohla DEFEND presnosť osobných údajov overiť;
• spracúvanie je protiprávne a namietate voči vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
• DEFEND už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale vy ako dotknutá osoba ich požadujete pre určenie, uplatnenie alebo bránenie práva alebo právneho nároku;
• ste Vy ako dotknutá osoba vzniesli námietku proti spracúvaniu osobných údajov a spracúvanie bude obmedzené, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy spoločnosti DEFEND prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

Ak bolo spracúvanie obmedzené, okrem uchovávania môžu byť tieto osobné údaje spracúvané iba so súhlasom dotknutej osoby, alebo na účel určenia, uplatnenia alebo bránenia práva alebo právneho nároku, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie. Dotknutá osoba, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, musí byť spoločnosťou DEFEND informovaná pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

4. Právo namietať spracúvanie osobných údajov. Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak je spracúvanie vykonávané na účely oprávnených záujmov spoločnosti DEFEND či tretej strany vrátane súvisiaceho profilovania. DEFEND osobné údaje ďalej nespracúva, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na určenie, uplatnenie alebo bránenie práva alebo právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané.

So svojím podnetom alebo sťažnosťou ste oprávnení kedykoľvek sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3220, email: info@pdp.gov.sk.

5. Právo na prenosnosť osobných údajov. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti DEFEND, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné (bez toho, aby tomu DEFEND bránila) a ak:
• spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov, alebo na výslovnom súhlase so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov, alebo na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; a
• spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Výkonom práva na prenosnosť osobných údajov uvedenom v predchádzajúcich odsekoch nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov.

6. Právo na výmaz osobných údajov. Máte právo na to, aby DEFEND bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. DEFEND má tiež povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané a neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov;
• dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania;
• osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
• osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
• osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Všetky tieto práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia GDPR a § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a môžete si ich uplatniť ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.