Polityka prywatności

Polityka prywatności zawiera informacje od danych osobowych gromadzonych przez DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. z siedzibą ul.Ligocka 103, 40-568 Katowice, za pośrednictwem strony internetowej. Polityka prywatności zawiera informacje o podstawie zbierania dancyh oraz sposobie ich przetwarzania i dotyczy informacji przekazywanych poprzez stronę interntową. Jeśli nie wyaraż szgody na opisane działania nie używaj niniejszej strony do przekazywania danych.

Gromadzenie danych osobowych

Twoje dane gromadzone są na trzy sposoby:
• Poprzez użycie formularzy na naszej stronie internetowej w zakresie danych tam wprowadzonych.
• W procesie rekrutacji gdzie gromadzimy przesłane dane osobowe wraz z informacjami o wykształceniu, zatrudnieniu, byłych lub aktualnych pracodawcach, wykładowcach i egzaminatorach, rodzinie, stylu życia oraz ewentualnych innych informacjach, jakie zdecydujesz się zamieścić w przesłanej aplikacji. W ten sam sposób gromadzone są dane, jakie zostaną przekazanie na potrzeby udziału w konkursach organizowanych za pośrednictwem strony internetowej.
• W sposób zautomatyzowany, w szczególności poprzez pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe są przetwarzane, aby:
• udzielić odpowiedzi na przesłane zapytanie przy użyciu danych, jakie zostały zgromadzone w sposób opisany powyżej;
• monitorować wykorzystanie naszej strony internetowej;
• prowadzić proces rekrutacji na rzecz naszych spółek.

Jeśli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzanie poszczególnych danych będzie wymagało Twojej zgody, zwrócimy się do Ciebie o jej udzielenie. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane wrażliwe

Uprzejmie prosimy o nie przesyłanie i nie ujawnianie za pomocą formularzy lub w jakiejkolwiek innej formie (bez odrębnego wniosku z naszej strony) danych wrażliwych takich jak: dane o stanie zdrowia, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopogląd, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące seksualności, dane dotyczące orientacji seksualnej.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe w ramach procesu rekrutacji mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym lub spółkom należącym do DEFEND INSURANCE GROUP – w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uzupełnienie i przesłanie aplikacji on-line oznacz zgodę na udostępnianie danych w sposób opisany powyżej.
Pamiętaj, że zgodnie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Twoje dane mogą zostać ujawnione, jeśli taki obowiązek będzie wynikał wprost z przepisów prawa, decyzji sądu lub wniosku skierowane przez jednostki administracji lub służby publiczne. Jeśli dojdzie do sytuacji, w które zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie przejęta przez inny podmiot, Twoje dane osobowe zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Twoje prawa

W każdej chwili masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia lub prawo do bycia zapomnianym – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Aby skorzystać ze swoich uprawnień wyślij zapytanie na data@defendinsurance.eu.
Jeśli Twoja aplikacja nie została przyjęta w procesie rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych przez okres minimum 12 miesięcy w oparciu o uzyskaną zgodę.

Jak możesz uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe?

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych, poprawić je, uaktualnić, zastrzec lub usunąć – lub jeśli chcesz otrzymać elektroniczne zestawienie Twoich danych na potrzeby przekazania innemu podmiotowi (w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa), skontaktuj się z nami pod adresem data@defendinsurance.eu. Odpowiedzi udzielamy w terminie 30 dni od daty otrzymania wiadomości. Jeśli nie będzie możliwości udzielenia odpowiedzi w ustalonym terminie, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie i wskażemy nowy termin.

Korzystanie z system rekrutacji przez nieletnich

System rekrutacji na naszej stronie internetowej przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Z zasady nie gromadzimy danych przekazywanych przez osoby nieletnie. Jeśli jako rodzić masz uzasadnione podejrzenie, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe skontaktuj się z nami pod adresem data@defendinsurance.eu.

Bezpieczeństwo

W procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych stosujemy odpowiednie organizacyjna, techniczne i administracyjne środki celem właściwej ich ochrony. Należy jednak pamiętać, że mimo podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa przy gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych osobowych – żadna strona internetowa nie zapewnia 100% ochrony. Zachęcamy do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa takich jak nie udostępnianie loginów lub haseł osobom trzecim. Jeśli masz podejrzenie, że nasza wymiana informacji nie jest należycie chroniona (np. uważasz, że naruszona została prywatność konta z którego korzystasz) poinformuj nas o tym pod adresem data@defendinsurance.eu.

Zapytania

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie powyższej polityki prywatności lub aktualizacji swoich danych skontaktuj się z nami pod adresem data@defendinsurance.eu.
Masz również możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym na dany kraj lub region pod adresem data@defendinsurance.eu.

Skarga do ogranu nadzoru

W razie potrzeby masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru właściwego dla Twojego kraju lub region. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.