Anulowanie umowy ubezpieczenia

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty są odpowiednie dla każdego klienta. Jeśli jednak chcesz rozwiązać umowę ubezpieczenia tutaj znajdziesz niezbędne informacje.

Zapisy w tym zakresie znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Oświadczenie w tym zakresie można złożyć pisemnie lub mailowo. Wystarczy wypełnić i podpisać ten formularz.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia jest możliwe, gdy umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, a jeśli ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Po upływie tego okresu, rozwiązanie umowy jest możliwe, tylko z przyczyn określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub przepisach Kodeksu Cywilnego.


Jeżeli polisa zostanie anulowana przed datą wygaśnięcia, składka może zostać w całości lub w części zwrócona ubezpieczonemu. Wysokość zwróconej składki bedzie zależeć od powodu anulowania polisy, czasu przez jaki polisa chroniła ubezpieczonego i ewentualnych szkód zgłoszonych w dacie ważności polisy.


Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.