REKLAMACJE ORAZ SĄD I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

REKLAMACJE

1. Reklamacje to wystąpienia w tym skarga i zażalenie, skierowane do ubezpieczyciela, zawierające zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług. Reklamacje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia ubezpieczający / ubezpieczony mogą zgłaszać do ubezpieczyciela za pośrednictwem CAS w formie:
  a) pisemnej – osobiście w siedzibie CAS: Defend Insurance Sp. z o.o., ul. Ligocka 103 w Katowicach, 40-568 lub przesyłką pocztową na ww. adres;
  b) ustnej – telefonicznie pod numerem (32) 797 10 41 lub osobiście w siedzibie CAS;
  c) elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: reklamacje@defendinsurance.pl

2. Odpowiedź na przekazaną reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 60 dni. W takiej sytuacji osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana o przyczynach opóźnienia, wraz ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać wyjaśnione, aby rozstrzygnąć sprawę, oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia roszczenia.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie:
  a) papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji;
  b) elektronicznej (wyłącznie na wniosek osoby zgłaszającej reklamację).

4. Osobie składającej reklamację w przypadku jej nieuwzględnienia lub w braku realizacji reklamacji zgodnie z wolą klienta pomimo bezskutecznego upływu terminu na jej rozpatrzenie przysługuje prawo wystąpienia do Rzecznika Finansowego.

Dane adresowe Rzecznika są następujące:
Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
Tel: +48 22 333 73 26/27
Fax: +48 22 333 73 29
E-mail: biuro@rf.gov.plSĄD I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Organem nadzorującym działalność ubezpieczyciela na terenie Wielkiej Brytanii jest Financial Conduct Authority (FCA) i Prudential Regulation Authority (PRA), na terenie Polski Komisja Nadzoru Finansowego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ubezpieczenia oraz umową ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1844 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459 z późn. zm.).

3. W sytuacji uzyskania odmowy wypłaty odszkodowania, ubezpieczający / ubezpieczony ma możliwość odwołania się od otrzymanego stanowiska:
  a) bezpośrednio do CAS (w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej) lub
  b) poprzez złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego lub
  c) poprzez wystąpienie z powództwem do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

4. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

5. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

6. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc prawną do miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumenta.