Whistleblowing

Przykładamy wyjątkową wagę, aby wszystkie nasze działania były zgodne z prawem i zasadami etyki biznesowej. Dlatego chcielibyśmy dać możliwość zgłoszenia jakiejkolwiek działalności, która narusza przepisy prawne i regulacje, a może być dokonywana przez jakąkolwiek osobę mającą związek z DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. (dalej zwanych "DEFEND").


Kiedy należy dokonać zgłoszenia?


Jeśli masz uzasadniony powód do sądzenia, że w ramach działań DEFEND doszło lub może dojść do działania rażąco naruszającego przepisy prawne lub zasady etyczne. Takie działania mogą mieć również cechy przestępstwa lub wykroczenia.
Twoje zgłoszenie zawsze będzie traktowane jako poufne i w sposób, który zapewnia maksymalną ochronę tożsamości zgłaszającego. Jednak osoba, która świadomie dokonała fałszywego zgłoszenia, nie może korzystać z ochrony.


Kto może dokonać zgłoszenia?

 • Pracownik DEFEND;
 • Kandydat na pracownika w DEFEND;
 • Osoba, która współpracuje z DEFEND na innej podstawie niż stosunek pracy;
 • Członek dowolnego organu DEFEND, o ile nie jest jednocześnie pracownikiem;
 • Stażyści i wolontariusze działający w DEFEND.

DEFEND wyklucza możliwość składania zgłoszeń przez inne osoby.


Gdzie można dokonać zgłoszenia?


Zgłoszenie może być złożone za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:


Za pośrednictwem wewnętrznego systemu zgłaszania w ramach DEFEND:

 • Za pomocą formularza, który zostaje automatycznie przekazany Specjaliscie ds. Compliance pod adresem Roztylská 1860/1, 148 01 Praga 4 lub pod numerem telefonu +420 246024029
 • Przesłane na adres e-mail: whistleblowing@defendinsurance.eu
 • Przesłane listem zwykłym z adnotacją "Whistleblowing-confidential!" na adres:

  DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.
  Roztylská 1860/1
  148 01 Praga

Jak zostanie przetworzone zgłoszenie?

W ciągu 7 dni po złożeniu zawiadomienia, zgłaszający otrzyma potwierdzenie jego otrzymania, chyba że zgłaszający wyraźnie zażądał aby nie informować go o postępach związanych z jego zgłoszeniem, bądź gdy informowanie go mogłoby ujawnić jego tożsamość innej osobie.
W ciągu kolejnych 30 dni DEFEND poinformuje zgłaszającego o sposobie prowadzenia dochodzenia w związku z zgłoszonymi faktami oraz o działaniach, jakie DEFEND podjęło w związku z zgłoszeniem. Termin ten może być dwukrotnie przedłużony z uzasadnieniem.