DEFEND Truck Gap MAX AC

DEFEND Truck Gap MAX AC to ubezpieczenie, które zabezpiecza środki finansowe z dnia zawarcia polisy AC pojazdu, dzięki czemu przy ewentualnej szkodzie ubezpieczony otrzyma kwotę wartości z polisy AutoCasco.

Wariant MAX AC to najlepszy wybór dla właścicieli pojazdów ciężarowych, którzy pragną ochronić dzisiejszą wartość zakupionego wcześniej pojazdu. Ubezpieczenie nie wiąże się z zakupem pojazdu i może zostać zawarte w momencie odnawiania polisy AC. Dzięki temu ubezpieczeniu, kierowca odzyska wartość rynkową pojazdu z dnia zawarcia umowy AC i nie będzie musiał się martwić o straty!  

Ubezpieczenie pokrywa różnicę między wartością rynkową pojazdu na dzień zawarcia umowy AC, a wartością rynkową na dzień wystąpienia szkody. Dzięki szerokiemu zakresowi ubezpieczanego ryzyka, kierowcy nie muszą obawiać się wypadków drogowych, kradzieży ani klęsk żywiołowych.

Ubezpieczenie DEFEND Truck Gap MAX AC może być zawarte w odniesieniu do pojazdów: ciężarowych, przyczep, naczep, traktorów, autobusów, usługi holownicze samochody osobowe, kampery, przyczepy kempingowe, taxi, wynajem kamperów w krótkim okresie, wynajem przyczep kempingowych w krótkim okresie, o dopuszczalnej masie całkowitej do 44.000 kg.

 • Okres ubezpieczenia aż do 5 lat.
 • Ochrona finansowa pojazdów o DMC powyżej 3.500 kg.
 • Ubezpieczamy nowe i używane pojazdy (maks. 6 lat) o wartości zakupu do 800 000 zł.
 • Maksymalny limit odszkodowania wynosi 250 000 zł.
 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w terminie do 30 dni od zawarcia polisy AC.
 • Wymagana polisa autocasco.

Ubezpieczone ryzyka 

Ubezpieczenie obejmuje szkody, które wystąpiły w wyniku: 

 • Wypadku niezawinionego
 • Wypadku zawinionego
 • Kradzieży
 • Klęsk żywiołowych

Ubezpieczone są ryzyka, objęte ubezpieczeniem CASCO.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umożliwiamy zawarcie umowy w terminie do 30 dni od daty nabycia lub wznowienia polisy AC.
  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już w momencie zakupu.

 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni, od uzyskania wiedzy, o możliwości jej zakwalifikowania jako szkody całkowitej. Telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na szkodygap@defendinsurance.pl.

Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.

 • Dokumenty
  Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia z załącznikami
  b) kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zawierającego co najmniej następujące dane: wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości powypadkowych (gdy miał miejsce wypadek), wyliczenie szkody całkowitej i wypłatę odszkodowania AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy
  c) kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu
  d) kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu
  e) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC
  f) kserokopię faktury zakupu pojazdu
  g) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
  h) kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.