DEFEND Gap MAX AC

DEFEND Gap MAX AC to ubezpieczenie, które zabezpiecza środki zainwestowane w zakup pojazdu, a kierowcom zapewnia spokój i radość z jazdy bez obaw o ewentualne szkody całkowite.

Wariant MAX AC to najlepszy wybór dla właścicieli pojazdów, którzy pragną ochronić dzisiejszą wartość zakupionego wcześniej pojazdu. Ubezpieczenie nie wiąże się z zakupem pojazdu i może zostać zawarte w momencie odnawiania polisy AC. Dzięki temu ubezpieczeniu, kierowca odzyska wartość rynkową pojazdu z dnia zawarcia umowy AC i nie będzie musiał się martwić o straty!

Ubezpieczenie pokrywa różnicę między wartością rynkową pojazdu na dzień zawarcia umowy AC, a wartością rynkową na dzień wystąpienia szkody. Dzięki szerokiemu zakresowi ubezpieczanego ryzyka, kierowcy nie muszą obawiać się wypadków drogowych, kradzieży ani klęsk żywiołowych.

Ubezpieczenie DEFEND Gap MAX AC może być zawarte w odniesieniu do pojazdów: osobowych (kategorii M1) lub ciężarowych (kategorii N1) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg oraz pojazdów kategorii L (w tym motocykli z lub bez wózka bocznego oraz pojazdów czterokołowych).

Program przeznaczony jest dla pojazdów, które w momencie zawierania umowy ubezpieczenia spełniają poniższe wymagania:

 • maksymalny wiek 6 lat
 • wartość zakupu do 800 000 zł
 • nielimitowany przebieg

 • Okres ubezpieczenia aż do 5 lat.
 • Ochrona finansowa dla motocykli oraz pojazdów o DMC do 3 500 kg.
 • Maksymalny limit odszkodowania wynosi 250 000 zł. 
 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w terminie do 30 dni od daty zawarcia polisy AC.
 • Wymagana polisa autocasco.

Ubezpieczone ryzyka

Ubezpieczenie obejmuje szkody, które wystąpiły w wyniku:

 • Wypadku niezawinionego
 • Wypadku zawinionego
 • Kradzieży
 • Klęsk żywiołowych

Ubezpieczone są ryzyka, objęte ubezpieczeniem CASCO.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umożliwiamy zawarcie umowy w terminie do 30 dni od momentu zawarcia polisy AC.
  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna w momencie wskazanym na umowie ubezpieczenia.

  Ubezpieczamy również samochody elektryczne, taksówki, przyczepy kampingowe (także wynajmowane krótkoterminowo), kampery (także wynajmowane krótkoterminowo), pojazdy dostawcze, pojazdy holownicze, motocykle, skutery oraz pojazdy specjalne (np. sprowadzone z USA).

 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni, od uzyskania wiedzy, o możliwości jej zakwalifikowania jako szkody całkowitej. Telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na adres e-mail szkodygap@defendinsurance.pl.

Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.

 • Dokumenty przed likwidacją szkody
  Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz A zgłoszenia szkody z załącznikami
  b) kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zawierającego co najmniej następujące dane: wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości powypadkowych (gdy miał miejsce wypadek), wyliczenie szkody całkowitej i wypłatę odszkodowania AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy
  c) kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu
  d) kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu
  e) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC
  f) kserokopię faktury zakupu pojazdu
  g) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
  h) kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania
 • Dokumenty po dokonaniu naprawy wypełniony formularz B z załącznikami


 

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.