DEFEND Gap INDEX

DEFEND Gap INDEX to ubezpieczenie, które zabezpiecza część środków zainwestowanych w zakup pojazdu, dzięki czemu ubezpieczony otrzyma 25% wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody całkowitej.

Wariant INDEX to ochrona dla osób posiadających polisę AC, którzy chcą ochronić część wartości rynkowej swojego pojazdu na okoliczność wypadku zawinionego i niezawinionego, kradzieży czy klęski żywiołowej.  

Ubezpieczenie pokrywa stratę finansową, która stanowi 25% wartości rynkowej pojazdu wyliczonej przez ubezpieczyciela AC/OC na dzień zaistnienia szkody całkowitej likwidowanej w ramach ubezpieczenia AC lub OC.

Ubezpieczenie DEFEND Gap INDEX może być zawarte w odniesieniu do pojazdów: osobowych, dostawczych, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, kamperów, pojazdów holowniczych, oraz taksówek o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg.

Program przeznaczony jest dla pojazdów, które w momencie zawierania umowy ubezpieczenia spełniają poniższe wymagania:

 • maksymalny wiek 6 lat
 • wartość zakupu do 800 000 zł
 • nielimitowany przebieg

 • Okres ubezpieczenia aż do 5 lat.
 • Ochrona finansowa pojazdów o DMC do 3.500 kg.
 • Ubezpieczamy nowe i używane pojazdy (maks. 6 lat) o wartości zakupu do 800 000 zł.
 • Maksymalny limit odszkodowania wynosi 250 000 zł.
 • Umowę Ubezpieczenia można zawrzeć w terminie do 120 dni od daty zakupu pojazdu.
 • Wymagana polisa autocasco.

Ubezpieczone ryzyka

Ubezpieczenie obejmuje szkody, które wystąpiły w wyniku:

 • Wypadku niezawinionego
 • Wypadku zawinionego
 • Kradzieży
 • Klęsk żywiołowych

Ubezpieczone są ryzyka, objęte ubezpieczeniem CASCO.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umożliwiamy zawarcie umowy w terminie do 30 dni od momentu zawarcia polisy AC.
  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna w momencie wskazanym na umowie ubezpieczenia.

  Ubezpieczamy również samochody elektryczne, taksówki, przyczepy kampingowe (także wynajmowane krótkoterminowo), kampery (także wynajmowane krótkoterminowo), pojazdy dostawcze, pojazdy holownicze, motocykle, skutery oraz pojazdy specjalne (np. sprowadzone z USA).

 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni, od uzyskania wiedzy, o możliwości jej zakwalifikowania jako szkody całkowitej. Telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na adres e-mail szkodygap@defendinsurance.pl.

Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.

 • Dokumenty przed likwidacją szkody
  Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz A zgłoszenia szkody z załącznikami
  b) kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zawierającego co najmniej następujące dane: wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości powypadkowych (gdy miał miejsce wypadek), wyliczenie szkody całkowitej i wypłatę odszkodowania AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy
  c) kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu
  d) kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu
  e) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC
  f) kserokopię faktury zakupu pojazdu
  g) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
  h) kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania
 • Dokumenty po dokonaniu naprawy wypełniony formularz B z załącznikami


 

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.