DEFEND Gap D2C

DEFEND Gap D2C (Direct-to-Customers) to innowacyjne ubezpieczenie, które odpowiada na indywidualne potrzeby kierowców pojazdów nowych i używanych, aż do dziesiątego roku eksploatacji.

Program D2C, jako jedyny GAP może zostać zawarty w dowolnym momencie bez związku z zakupem pojazdu, co czyni go doskonałym wyborem dla kierowców, którym kończy się polisa AC, ubezpieczenie OC lub inny produkt ubezpieczeniowy od DEFEND INSURANCE.

DEFEND Gap D2C jest wyjątkowy ze względu na swoją elastyczność, dlatego każdy kierowca może wybrać optymalną kwotę ubezpieczenia, która odpowiada jego potrzebom oraz wartości pojazdu na dzień zawarcia ubezpieczenia, zgodnie z katalogiem EUROTAX GLASS’S.

Ubezpieczenie DEFEND Gap D2C może być zawarte w odniesieniu do pojazdów: osobowych (kategorii M1) lub ciężarowych (kategorii N1) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg oraz pojazdów kategorii L (w tym motocykli z lub bez wózka bocznego oraz pojazdów czterokołowych).

Program D2C jest przeznaczony dla pojazdów, które w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia spełniają następujące kryteria:

 • maksymalny wiek pojazdu do 10 lat;
 • pojazd wymieniony w katalogu EUROTAX GLASS'S
 • bez limitu przebiegu kilometrów oraz ceny pojazdu;

 • Okres ubezpieczenia aż do 3 lat.
 • Maksymalny limit odszkodowania do wyboru:  10 000 zł, 20 000 zł, 30 000 zł, 40 000 zł.
 • Nielimitowany przebieg pojazdu oraz wartość pojazdu, niemniej pojazdu musi znajdować się w katalogu EUROTAX GLASS’S.
 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w dowolnym momencie.
 • Wysokość ubezpieczenia nie może przekraczać 50% wartości początkowej pojazud.
 • Brak wymogu polisy Autocasco, jednak jej posiadanie zwiększa zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczone ryzyka

Ubezpieczenie obejmuje szkody, które wystąpiły w wyniku:

 • Wypadku niezawinionego
 • Wypadku zawinionego
 • Kradzieży
 • Klęsk żywiołowych

Ubezpieczone są ryzyka, objęte ubezpieczeniem CASCO.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umożliwiamy zawarcie umowy w dowolnym terminie.
  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie wskazanym na umowie ubezpieczenia. 

  Ubezpieczamy również samochody elektryczne, motocykle, skutery oraz pojazdy specjalne (np. sprowadzone z USA).

 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.), możliwość zawarcia umowy przez Internet.

Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni, od uzyskania wiedzy, o możliwości jej zakwalifikowania jako szkody całkowitej. Telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na adres e-mail szkodygap@defendinsurance.pl.

Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.

 • Dokumenty przed likwidacją szkody
  Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz A zgłoszenia szkody z załącznikami
  b) kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zawierającego co najmniej następujące dane: wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości powypadkowych (gdy miał miejsce wypadek), wyliczenie szkody całkowitej i wypłatę odszkodowania AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy
  c) kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu
  d) kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu
  e) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC
  f) kserokopię faktury zakupu pojazdu
  g) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
  h) kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania
 • Dokumenty po dokonaniu naprawy wypełniony formularz B z załącznikami


 

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.