DEFEND Truck Gap MAX

DEFEND Truck Gap MAX  to ubezpieczenie, które zabezpiecza środki zainwestowane w zakup pojazdu ciężarowego, dzięki czemu przy ewentualnej szkodzie ubezpieczony otrzyma całą kwotę z faktury zakupu.

Wariant MAX to najlepszy wybór przy pojazdach nowo zakupionych lub krótko używanych, który pozwala utrzymać ich wartość z faktury zakupu. Dzięki temu ubezpieczeniu, kierowcy samochodów ciężarowych lub firma leasingowa odzyska aż 100% środków zainwestowanych w swoje pojazdy, co pozwoli na zakup nowego auta w tej samej klasie.

Ubezpieczenie pokrywa różnicę między wartością fakturową pojazdu, a wartością rynkową na dzień wystąpienia szkody. Dzięki szerokiemu zakresowi ubezpieczanego ryzyka, kierowcy ciężarówek nie muszą obawiać się wypadków drogowych, kradzieży ani klęsk żywiołowych.

Ubezpieczenie DEFEND Truck Gap MAX może być zawarte w odniesieniu do pojazdów: ciężarowych, przyczep, naczep, traktorów, autobusów, usługi holownicze samochody osobowe, kampery, przyczepy kempingowe, taxi, wynajem kamperów w krótkim okresie, wynajem przyczep kempingowych w krótkim okresie, o dopuszczalnej masie całkowitej do 44.000 kg.

 • Okres ubezpieczenia aż do 5 lat.
 • Ochrona finansowa pojazdów o DMC powyżej 3.500 kg.
 • Ubezpieczamy nowe i używane pojazdy (maks. 6 lat) o wartości zakupu do 800 000 zł.
 • Maksymalny limit odszkodowania wynosi 250 000 zł.
 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w terminie do 120 dni od daty zakupu pojazdu. 
 • Wymagana polisa autocasco

Ubezpieczone ryzyka 

Ubezpieczenie obejmuje szkody, które wystąpiły w wyniku:

 • Wypadku niezawinionego
 • Wypadku zawinionego
 • Kradzieży
 • Klęsk żywiołowych

Ubezpieczone są ryzyka, objęte ubezpieczeniem CASCO.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umożliwiamy zawarcie umowy w terminie do 120 dni od daty nabycia pojazdu.
  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już w momencie zakupu.

 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

Szkodę należy zgłosić w terminie 7 dni, od uzyskania wiedzy, o możliwości jej zakwalifikowania jako szkody całkowitej. Telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na szkodygap@defendinsurance.pl.

Aby zgłosić szkodę przygotuj numer umowy ubezpieczenia lub numer VIN pojazdu.

 • Dokumenty
  Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia z załącznikami
  b) kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zawierającego co najmniej następujące dane: wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości powypadkowych (gdy miał miejsce wypadek), wyliczenie szkody całkowitej i wypłatę odszkodowania AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy
  c) kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu
  d) kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu
  e) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC
  f) kserokopię faktury zakupu pojazdu
  g) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
  h) kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.