DEFEND Key Protect+

Ubezpieczenie DEFEND Key Protect+ jest to unikalne połączenie kilku produktów w jeden. Oprócz ochrony w przypadku kradzieży, zgubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków samochodowych, ochrona jest rozszerza także na klucze do domu / mieszkania. Dodatkowo ubezpieczenie działa nawet w sytuacji kradzieży tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Prawdopodobnie nie istnieje na świecie taka osoba, która nie zgubiła czegoś cennego w swoim życiu, takiego jak kluczyki do samochodu. Mówi się, że co trzeci właściciel samochodu stracił je co najmniej raz w życiu. Co więcej, nowoczesne kluczyki samochodowe to wymagające urządzenia, a nowe mogą kosztować nawet 3000 zł. Takie sytuacje mogą przysporzyć nam wiele stresu. Na szczęście ubezpieczenie DEFEND Key Protect+ zapewnia skuteczną ochronę, dzięki czemu zgubienie kluczyków nie będzie już koszmarem.

DEFEND Key Protect+ to coś więcej niż ochrona kluczyków samochodowych. Pomaga również w przypadku zgubienia lub kradzieży kluczy od domu czy też mieszkania, kradzieży tablic rejestracyjnych, a nawet dowodu rejestracyjnego.

Ubezpieczenie DEFEND Key Protect+ może być wykupione na okres do 3 lat i może być zarówno ubezpieczeniem indywidualnym, jak i rozszerzeniem do innego ubezpieczenia DEFEND, takiego jak DEFEND Gap i DEFEND Car Protect.

 • Okres ubezpieczenia do 3 lat
 • Całkowity limit odszkodowania do 3000 zł.
  Limity odszkodowania na wybrane ryzyka wynoszą odpowiednio:
  Kradzież kluczyków do 3000 zł
  Zgubienie kluczyków do 1500 zł
  Awaryjne otwarcie ubezpieczonego pojazdu do 1000 zł
  Kradzież tablic rejestracyjnych 200 zł
  Kradzież dowodu rejestracyjnego 200 zł
  Kradzież kluczy do mieszkania lub domu 500 zł
  Zgubienie kluczy do mieszkania lub domu 250 zł
 • Ubezpieczamy nielimitowaną ilość szkód aż do wyczerpania całkowitego limitu odszkodowania.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?
  Ubezpieczenie może być zawarte w dowolnym czasie - nie jest ograniczone do dnia zakupu pojazdu.
  Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu następnym po zawarciu umowy ubezpieczenia.
 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

Generalne obowiązki Ubezpieczonego

W przypadku kradzieży kluczyków, kluczy, tablic rejestracyjnych lub dowodu rejestracyjnego należy dokonać stosownego zgłoszenia na policji. W przypadku zgubienia kluczyków zgłoszenie na policję nie jest wymagane. Jeżeli Ubezpieczony jest w posiadaniu drugiego kompletu kluczyków lub kluczy i ma możliwość korzystania z pojazdu, Ubezpieczyciel zastrzega sobie 10-dniowy okres zawieszenia, co oznacza, że od dnia zgłoszenia szkody do dnia pozyskania nowych kluczyków musi upłynąć 10 dni kalendarzowych. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zawieszenia Ubezpieczyciel ma prawo do odrzucenia roszczenia lub redukcji wysokości odszkodowania.

1: ZGŁOSZENIE SZKODY
Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia szkody Administratorowi niezwłocznie po jej wystąpieniu, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty zdarzenia. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zawieszenia Ubezpieczyciel ma prawo do odrzucenia roszczenia lub redukcji wysokości odszkodowania.

ZGŁASZANIE SZKODY: DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
DEFEND INSURANCE Sp. z o.o.
40-568 Katowice
ul. Ligocka 103
Tel.: +48 32 797 10 41
E-mail: szkody@defendinsurance.pl


UWAGA:
Postępuj w sposób rozważny tak aby zapobiegać powstaniu szkody lub aby jej nie spowodować. Podejmij niezbędne kroki celem zapobieżenia powiększaniu się szkody. Udziel Ubezpieczycielowi wszelkich informacji niezbędnych do oceny zasadności roszczenia o wypłatę odszkodowania. Udostępnij Ubezpieczycielowi do oględzin uszkodzone elementy celem ustalenia przyczyn i rozmiarów szkody oraz oceny zasadności roszczenia o wypłatę odszkodowania. Udzielaj pełnych i prawdziwych informacji podczas zgłaszania szkody. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji dotyczących okoliczności lub zakresu szkody lub ich zatajenie może skutkować odrzuceniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.

2: DOKUMENTY
Jesteś zobowiązany do dostarczenia Administratorowi (pocztą lub mailem) kopii następujących dokumentów:
a. Formularza zgłoszenia szkody.
b. Dowodu rejestracyjnego pojazdu.
c. Faktury (lub potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej) za nowe kluczyki, klucze do domu lub mieszkania, tablice rejestracyjne lub dowód rejestracyjny, wymianę zamków lub awaryjne otwieranie Ubezpieczonego Pojazdu
d. W przypadku kradzieży kluczyków, kluczy do domu lub mieszkania, tablic rejestracyjnych lub dowodu rejestracyjnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez policję wraz z podaniem numeru sprawy. Brak wskazania numeru sprawy będzie skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Formularz zgłoszenia szkody wraz z pozostałą dokumentacją wymaganą przez Administratora należy przekazać w terminie 30 dni od daty wystąpienia szkody.


3: WYPŁATA ODSZKODOWANIA
Odszkodowanie będzie wypłacone w terminie 15 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej zaakceptowane koszty związane ze szkodą.

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje i lista komponentów mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.