DEFEND Key Protect

Inteligentna ochrona na wypadek zgubienia kluczyków, DEFEND Key Protect, oferuje unikalne połączenie inteligentnej, fizycznej ochrony kluczyków do auta i ubezpieczenia na wypadek utraty, kradzieży lub zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe. Inteligentny brelok bazuje na usłudze online, która łączy właściciela i znalazcę zagubionych kluczy w możliwie najszybszy i najbezpieczniejszy sposób.

Każdego roku ludzie gubią miliony kluczy, a szanse na ich odnalezienie maleją wraz z wieloma czynnikami i okolicznościami. DEFEND Key Protect zabezpiecza kluczyki na wypadek ich zgubienia, dzięki nadaniu im unikalnemu numeru identyfikacyjnego. W przypadku zgubienia kluczy znalazca użyje tego numeru, aby anonimowo powiadomić właściciela o miejscu ich odnalezienia oraz warunkach odzyskania.

System nie pobiera danych lokalizacji, nie wymaga źródła zasilania, na dodatek jest w 100% anonimowy i działa na całym świecie. Krótko mówiąc jest to najprostszy sposób na znalezienie zgubionych kluczyków! Klient zyskuje dodatkową ochronę w przypadku, gdy odnalezienie kluczyków jest niemożliwe.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sytuację: zgubienia, kradzieży lub zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz auta. Klient może skorzystać z pakietu usług oraz aplikacji, które umożliwiają również odnalezienie telefonu komórkowego oraz zawieszki, która pomaga w odnalezieniu zaginionego czworonoga.

 • Okres ubezpieczenia do 3 lat
 • Całkowity limit odszkodowania do 4000 zł.
  Limity odszkodowania na wybrane ryzyka wynoszą odpowiednio:
  Kradzież kluczyków do 4000 zł
  • Zgubienie kluczyków do 2000 zł
  • Awaryjne otwarcie ubezpieczonego pojazdu do 1000 zł
 • Ubezpieczamy nielimitowaną ilość szkód aż do wyczerpania całkowitego limitu odszkodowania.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?
  Ubezpieczenie może być zawarte w dowolnym czasie - nie jest ograniczone do dnia zakupu pojazdu.
  Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu następnym po zawarciu umowy ubezpieczenia.
 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

  Generalne obowiązki Ubezpieczonego

  Ubezpieczony, w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, zobowiązany jest do dokonania rejestracji w systemie www.DefendKey.eu umożliwiającym odzyskanie kluczyków oraz aktywne korzystanie z systemu, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Ubezpieczyciela. W przypadku zgubienia lub kradzieży kluczyków należy niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) dokonać stosownego zgłoszenia w systemie. Jednocześnie, w przypadku kradzieży należy dokonać stosownego zgłoszenia na policji. W przypadku zgubienia kluczyków zgłoszenie na policję nie jest wymagane. Jeżeli Ubezpieczony jest w posiadaniu drugiego kompletu kluczyków i ma możliwość korzystania z pojazdu, Ubezpieczyciel zastrzega sobie 10-dniowy okres zawieszenia, co oznacza, że od dnia zgłoszenia szkody do dnia pozyskania nowych kluczyków musi upłynąć 10 dni kalendarzowych. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zawieszenia Ubezpieczyciel ma prawo do odrzucenia roszczenia lub redukcji wysokości odszkodowania

  1: ZGŁOSZENIE SZKODY
  Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia szkody Administratorowi niezwłocznie po jej wystąpieniu, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty zdarzenia. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zawieszenia Ubezpieczyciel ma prawo do odrzucenia roszczenia lub redukcji wysokości odszkodowania.

  ZGŁASZANIE SZKODY: DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  DEFEND INSURANCE Sp. z o.o.
  40-568 Katowice
  ul. Ligocka 103
  Tel.: +48 32 797 10 41
  E-mail: szkody@defendinsurance.pl


  UWAGA:
  Postępuj w sposób rozważny tak aby zapobiegać powstaniu szkody lub aby jej nie spowodować. Podejmij niezbędne kroki celem zapobieżenia powiększaniu się szkody. Udziel Ubezpieczycielowi wszelkich informacji niezbędnych do oceny zasadności roszczenia o wypłatę odszkodowania. Udostępnij Ubezpieczycielowi do oględzin uszkodzone elementy celem ustalenia przyczyn i rozmiarów szkody oraz oceny zasadności roszczenia o wypłatę odszkodowania. Udzielaj pełnych i prawdziwych informacji podczas zgłaszania szkody. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji dotyczących okoliczności lub zakresu szkody lub ich zatajenie może skutkować odrzuceniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.

  2: DOKUMENTY
  Jesteś zobowiązany do dostarczenia Administratorowi (pocztą lub mailem) kopii następujących dokumentów:
  a. Formularza zgłoszenia szkody.
  b. Dowodu rejestracyjnego pojazdu.
  c. Faktury za nowe kluczyki, wymianę zamków lub awaryjne otwieranie Ubezpieczonego Pojazdu
  d. W przypadku kradzieży kluczyków, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez policję wraz z podaniem numeru sprawy. Brak wskazania numeru sprawy będzie skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

  Formularz zgłoszenia szkody wraz z pozostałą dokumentacją wymaganą przez Administratora należy przekazać w terminie 30 dni od daty wystąpienia szkody.


  3: WYPŁATA ODSZKODOWANIA
  Odszkodowanie będzie wypłacone w terminie 15 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej zaakceptowane koszty związane ze szkodą.

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje i lista komponentów mogą się różnić w zależności od umowy ubezpieczenia zawartej dla konkretnego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo mają wyłącznie warunki umowy ubezpieczenia.