DEFEND Gap MAX

DEFEND Gap MAX poskytuje ochranu až do úrovne obstarávacej ceny Vášho vozidla.

V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla vypočítanou primárnym poistiteľom ku dňu poistnej udalosti.

 • Finančná ochrana pre vozidlá do 3 500 kg na 1, 2, 3, 4 alebo 5 rokov od dojednania.  
 • Poistenie je možné dojednať do 120 dní od nákupu vozidla.
 • Poistiť je možné nové i jazdené vozidlá, M1 a N1, a motocykle L3e a L4e do ceny maximálne 120 000 €.
 • Vek jazdených vozidiel nesmie presiahnuť 6 rokov od dátumu prvej registrácie.
 • Limit poistného plnenia je 50 000 € (avšak max. 60% z poistnej sumy).
 • Limit poistného plnenia MAX+XS je taktiež 50 000 € (avšak max. 60% z poistnej sumy).

Poistené riziká

Totálna škoda na vozidle ako dôsledok týchto udalostí: 

 • Havária
 • Odcudzenie
 • Živelná udalosť

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť do 120 dní od kúpy vozidla.
 • Ako je možné poistenia dojednať?
  • Poistenie je možné uzatvoriť telefonicky a následne cez elektronickú poštu.
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry, ak sajedná o jazdené vozidlo nad 24 000 €,potrebujeme vedieť i výbavu vozidla.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený musí nahlásiť škodu na vozidle do 8 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu 
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde se havarované vozidlo nachádza).
 • Doloženie podkladov
  Poistený musí vyplniť formuláre na hlásenie poistnej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu Vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o registrácii vozidla, časť II. (Technický preukaz)
  - Kópiu Finančnej zmluvy
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie Vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení Škodovej udalosti políciou (*)
  - Kópiu Vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku Škodovej udalosti
  - Adresa miesta uloženia Vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku Vozidla)

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.