DEFEND Gap FLEX

DEFEND Gap FLEX poskytuje v prípade totálnej škody flexibilnú ochranu, až do úrovne obstarávacej ceny Vášho vozidla. Bez ohľadu na to, či máte dohodnuté iba povinné ručenie alebo aj havarijné poistenie.

Môžete si vybrať rozsah poistenia prispôsobený svojim potrebám a získať tak finančnú ochranu až do výšky kúpnej ceny vozidla.

Pokiaľ máte zjednané havarijné poistenie kryje poistný program FLEX rozdiel medzi obstarávacou cenou a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla vypočítanou primárnym poistiteľom ku dňu poistnej udalosti. Pri vozidlách, ktoré nemajú zjednané havarijného poistenia, kryje stratu v prípade nezavinené havárie či odcudzenia.

Program FLEX je určený pre vozidlá, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritéria:

 • obstarávacia cena až 40 000 €
 • neobmedzený počet najazdených kilometrov

 • Flexibilná finančná ochrana na 3 roky.
 • Poistiť je možné nové i jazdené vozidlá, M1 a N1, a motocykle L3e a L4e v hodnote do 40 000 EUR, ktoré majú neobmedzený vek.
 • Limit poistného plnenia je 50% z poistnej sumy alebo 10 000 EUR, podľa toho, ktorá suma je nižšia
 • Finančná kompenzácia pri odcudzení, ak nie je dojednané havarijné poistenie, je vo výške 25% z poistnej sumy (min. 1000 EUR - max. 4000 EUR).
 • Poistenie je možné dojednať do 120 dní od nákupu vozidla.
 • Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Poistené riziká

Totálna škoda na vozidle ako dôsledok týchto udalostí:

Image 0


 

Dojednanie poistenie je viazané na nákup vozidla v sieti autocentier AAA AUTO zo skupiny Aures Holding (AAA AUTO, Auto Diskont).

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený musí nahlásiť škodu na vozidle do 8 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu 
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde sa havarované vozidlo nachádza).
 • Doloženie podkladov
  Poistený musí vyplniť formulár A a formulár B na hlásenie poistnej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu Vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o registrácii vozidla, časť II. (Technický preukaz)
  - Kópiu Finančnej zmluvy
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie Vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení Škodovej udalosti políciou (*)
  - Kópiu Vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku Škodovej udalosti
  - Adresa miesta uloženia Vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku Vozidla)

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.