Program PLUS pre osobné vozidlá

Záručný program DEFEND Car Protect Plus je možné dojednať na jazdené vozidlá, ktoré ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. vek 15 rokov 
 • max. 250 000 najazdených km

Dojednanie záruky je viazané na nákup vozidla - záruka sa uzatvára v deň nákupu vozidla, v mieste nákupu vozidla priamo u daného obchodníka. Záruka začíná plynúť okamihom dojednania.

Predĺženú záruku DEFEND Car Protect žiadajte priamo u svojho predajcu vozidla.

 • Poistiť je možné vozidlá do 3500 kg.
 • Ponúka účelové krytie nosných súčastí vozidla.
 • Kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu poistného plnenia.
 • Finančné zabezpečenie je poskytované spoločnosťou Lloyd´s (poistiteľ s hodnotením A+).
 • Všetko je podporované rýchlou a kvalitnou likvidáciou poistných udalostí.
Sami si ďalej môžete zvoliť:

 • Poistnú dobu až 3 roky.
 • Limit poistného plnenia až do 2000 €.
 • Počet najazdených km za rok od 10 000 km až neobmedzene.
 • Spoluúčasť od 0 do 400 €.

Image 0

Motor

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Hlavnej časti: 
  Olejové čerpadlo
  Kľukový hriadeľ
  Hlavné ložiská kľukového hriadeľa
  Ojnice, Ojničné ložiská
  Piesty, Piestne čapy
  Vačkový hriadeľ
  Hlava valca - v priamej súvislosti s tlakovým mazaním
  Váhadlá hlavy valca
  Hydraulický napinák
  Rozvodová reťaz
  Hydraulické zdvihadlá

Image 1

Převodovka

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Hlavnej časti: 
  Planétové prevody
  Všetky hriadele mazané olejom
  Synchróny
  Presuvníky
  Riadiaca vidlica
  Mechatronika
  Koše
  Olejové čerpadlo
  Lamelové spojky planetových prevodov

Image 2

Diferenciál

 • Všetky vnútorné mazané súčiastky
 • Hlavnej časti:
  Tanierové koleso
  Satelitné kolesá
  Vstupný hriadeľ
  Kužeľové koleso
  Výstupný hriadeľ
  Planétové kolesá

Image 3

Odťahová služba

 • Náklady na odtiahnutie do najbližšieho zmluvného servisu do maximálnej výšky 200 EUR, ak je vozidlo nepojazdné v priamej súvislosti s poruchou krytej súčiastky.

Image 4

Prevádzkové materiály a skrine 

 • Prevádzkové kvapaliny, filtre a skrine sú kryté iba v prípade, ak sa musia vymeniť v dôsledku zlyhania krytej súčiastky 


Voliteľné dodatočné krytieImage 5

Náhrada požičovného

 • Náklady na požičanie náhradného vozidla, v prípade ak dĺžka opravy krytej poistnou zmluvou presiahne 24 hodín, s tým, že náhrada bude obmedzená nanajvýš na 60 EUR denne po dobu maximálne 7 dní.

Image 6

Súčiastky CNG/LPG

 • Riadiaca jednotka vstrekovanie plynu, ventil prepínanie paliva, regulátor/vaporizér/reduktor, multifunkčný ventil, senzory, ventily, solenoidy.

 • Pre jazdené vozidlá
  • Kedy je možné dojednať poistenie?
   • Poistenie je možné uzavrieť v deň kúpy vozidla.
   • Záruka začína plynúť nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy.
  • Ako je možné poistenie dojednať?
   • Poistenie je možné uzatvoriť telefonicky a následne cez elektronickú poštu.
  • Aké informácie a dokumenty potrebujeme predojednanie?
   • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu.
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, formulár pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Všetky náklady, práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.