Program DIAMOND pre osobné vozidlá

Záručný program DEFEND Car Protect Diamond je možné dojednať na nové či jazdené vozidlá, ktoré ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • uplynulo menej než 24 mesiacov od začiatku pôvodnej záruky výrobcu a celkový počet najazdených kilometrov neprekročil 50 000 km, (pre vozidlá s výrobnou zárukou 24 mesiacov)
 • uplynulo menej než 36 mesiacov od začiatku pôvodnej záruky výrobcu a celkový počet najazdených kilometrov neprekročil 80 000 km, (pre vozidlá s výrobnou zárukou 36 alebo viac mesiacov)

Záruka začíná okamihom uplynutia záručnej lehoty danej výrobcom. Ak sa dojednanie záruky neviaže k nákupu vozidla a do uplynutia záruky výrobcu zostáva pri dojednávaní < 60 dní, uzatvára sa záruka so 60-dňovou čakacou dobou na vznik zodpovednosti poistiteľa za poistné udalosti.

Predĺženú záruku DEFEND Car Protect žiadajte priamo u svojho predajcu vozidla.

 • Poistiť je možné vozidlá do 3500 kg.
 • Ponúka najširší rozsah krytých súčiastok.
 • Kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu poistného plnenia.
 • Finančné zabezpečenie je poskytované spoločnosťou Lloyd´s (poistiteľ s hodnotením A+).
 • Všetko je podporované rýchlou a kvalitnou likvidáciou poistných udalostí.
Sami si ďalej môžete zvoliť:

 • Nadväznosť na záruku výrobcu až o ďalšie 3 roky alebo iba navýšenie limitu km k záruke výrobcu až neobmedzene.
 • Limit poistného plnenia až do výšky obstarávacej ceny vozidla.
 • Počet najazdených km za rok od 10 000 km až neobmedzene.
 • Spoluúčasť od 0 do 400 €.

Záručný program DEFEND Car Protect DIAMOND kryje všetky mechanické a elektrické súčiastky vozidla, ktoré nie sú výslovne vylúčené.


Príklady krytých súčiastok:

Image 0
Motor
Image 1
Prevodovka  
Image 2
Brzdy
Image 3
Spojka
Image 4
Riadenie (vrátane posilňovača riadenia)
Image 5
Elektrická inštalácia
Image 6
Pohon štyroch kolies
Image 7
Diferenciál
Image 8
Palivová sústava
Image 9
Systém vstrekovania paliva
Image 10
Klimatizácia
Image 11
Chladiaci systém


Náklady na odtiahnutie do najbližšieho zmluvného servisu do maximálnej výšky 200 EUR, ak je vozidlo nepojazdné v priamej súvislosti s poruchou krytej súčiastky.

Voliteľné dodatočné krytie:

Image 12

Součástky CNG/LPG

Image 13

Náhrada půjčovného

 • Riadiaca jednotka vstrekovanie plynu, ventil prepínanie paliva, regulátor/vaporizér/reduktor, multifunkčný ventil, senzory, ventily, solenoidy.
 • Náklady na požičanie náhradného vozidla, v prípade ak dĺžka opravy krytej poistnou zmluvou presiahne 24 hodín, s tým, že náhrada bude obmedzená nanajvýš na 60 EUR denne po dobu maximálne 7 dní.

 • Pre nové vozidlá v záruke výrobcu
  • Kedy je možné dojednať poistenie?
   • Poistenie je možné uzavrieť v priebehu záruky výrobcu
   • Záruka začína okamihom uplynutia záručnej lehoty danej výrobcom.
   • Ak sa dojednanie záruky neviaže k nákupu vozidla a do uplynutia záruky výrobcu zostáva pri dojednávaní menej ako 60 dní, uzatvára sa záruka so 60-dennou čakacou dobou na vznik zodpovednosti poistiteľa za poistné udalosti.
  • Ako je možné poistenie dojednať?
   • Poistenie je možné uzatvoriť telefonicky a následne cez elektronickú poštu.
  • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
   • Kópiu VTP (vrátané aktualného počtu km) a kúpnej zmluvy či faktúry.
 • Pre jazdené vozidlá
  • Kedy je možné dojednať poistenie?
   • Poistenie je možné uzavrieť v deň kúpy vozidla.
   • Záruka začína plynúť nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy.
  • Ako je možné poistenie dojednať?
   • Poistenie je možné uzatvoriť telefonicky a následne cez elektronickú poštu.
  • Aké informácie a dokumenty potrebujeme predojednanie?
   • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu.
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, formulár pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Všetky náklady, práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.