DEFEND Truck Gap MAX

DEFEND Truck Gap MAX poskytuje ochranu až do výšky kúpnej ceny vozidla a prináša vodičom pokoj a radosť z jazdy, bez toho aby sa museli obávať totálnej škody na vozidle.

V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a trhovou (všeobecnou) cenou vozidla vypočítanou primárnym poistiteľom ku dňu poistnej udalosti. Vďaka širokej škále poistených rizík sa vodiči nemusia obávať dopravných nehôd, krádeží alebo prírodných katastrof.

DEFEND Truck Gap MAX je možné voliteľne kombinovať s pripoistením DEFEND Truck Gap XS, ktoré kryje Vašu spoluúčasť na havarijnom poistení.

Program Truck Gap MAX je určený pre vozidlá, ktoré v čase uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • maximálny vek 6 rokov
 • obstarávacia cena až 160 000 €
 • neobmedzený počet najazdených kilometrov

 • Finančná ochrana finančného záväzku pri splátkovom financování vozidla.   
 • Poistiť je možné nové i jazdené vozidlá, kategórie N2 alebo N3 v hodnote do 160 000 €.
 • Limity poistného plnenia MAX sú 20 000 €, 35 000 € a 50 000 €
 • Maximálna poistná doba 5 rokov.
 • Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.
 • Poistenie je možné dojednať do 120 dní od nákupu vozidla.

Poistené riziká

Totálna škoda na vozidle ako dôsledok týchto udalostí:

 • Havária
 • Odcudzenie
 • Živelná udalosť

Poistené sú iba tie riziká, ktoré sú kryté havarijným poistením v čase udalosti.

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť do 120 dní od kúpy vozidla.
 • Ako je možné poistenia dojednať?
  • Poistenie je možné uzatvoriť v sieti našich partnerov (predajcovia nových alebo ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry, ak sajedná o jazdené vozidlo nad 24 000 €,potrebujeme vedieť i výbavu vozidla.

 • Hlásenie škodovej udalosti
  Poistený musí nahlásiť škodu na vozidle do 8 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu 
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde se havarované vozidlo nachádza).
 • Doloženie podkladov
  Poistený musí vyplniť formulár A a formulár B na hlásenie poistnej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu Vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o registrácii vozidla, časť II. (Technický preukaz)
  - Kópiu Finančnej zmluvy
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie Vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení Škodovej udalosti políciou (*)
  - Kópiu Vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku Škodovej udalosti
  - Adresa miesta uloženia Vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku Vozidla)

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.