Információk és nyilatkozatok az adatkezelésben érintett személy részére az adatvédelmi szabályzat szerint

(Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.)

Ki vagyunk és miért dolgozzuk fel az adataidat?

Nem-életbiztosító cég vagyunk, amely biztosítótársaságokkal kötött szerződések alapján végzi munkáját.
Törekszünk arra, hogy teljesítsünk minden olyan kötelezettséget, amely a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogszabályok alapján fennáll, és elkötelezzük magunkat az adatok védelmére a visszaélések elkerülésére a személyes és a magánélet tiszteletben tartása érdekében.
Abban az esetben, ha érdeklődik azon személyes adatok kezeléséről, amelyek Önt érintik, forduljon hozzánk a data@defendinsurance.eu címen.
Mi és a biztosítópartnereink közös adatkezelők vagyunk.
Cégünk alapadatai: DEFEND INSURANCE Kft. ,(székhely: 1082 Budapest, Futó utca 35-37. VI. em., Magyarország, tel: +36 (1) 800-8030) www.defendinsurance.eu.

Az Ön személyes adatait csak a vonatkozó jogszabályok alapján dolgozzuk fel, anélkül, hogy erre - a jogalapot figyelembe véve - konkrét hozzájárulására lenne szükségünk:

1. Az adatfeldolgozás az Önt érintő szerződés teljesítéséhez szükséges

Ide tartoznak különösen az ajánlat a szolgáltatásnyújtásra és szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feldolgozás. Érinti az Ön személyes adatait (érdekelt fél /kötvénytulajdonos) és a szerződő felek egyéb személyes adatai (biztosított, károsult stb.). Ilyen adatok nélkül nem tudunk szolgáltatást nyújtani. Ezért a jogszabály nem követel meg semmilyen konkrét hozzájárulást az ilyen adatokhoz. Ha nem adta meg a szükséges adatokat, egyáltalán nem tudunk szerződést kötni.

2. Az adatfeldolgozás az Ön vagy a mi jogos érdekünkben történik

A jogos érdekek közé tartozik például a bűncselekmény megakadályozása és felderítése, a követelések behajtása és a szerződésből eredő jogok érvényre juttatása. Ez az oka a velünk lefolytatott telefonhívások rögzítésének, hogy biztosak legyünk abban, miről beszélünk. Felvehetjük a telefonhívásokat, feldolgozhatjuk azokat, majd később értékelhetjük őket, hogy képesek legyünk kielégíteni kéréseit, kívánságait és igényeit a jövőben. Felveheti velünk a kapcsolatot, és ellenőrizheti, hogy elégedett-e a szolgáltatásunkkal.

Dokumentumok és eljárások esetén elemzést végzünk új termékek kifejlesztése és az ügyfélszolgálat javítása érdekében.

A személyes adatok direktmarketing célból történő feldolgozása a rendelet szerint jogos érdeknek tekinthető.

Ön kifogásolhatja az adatfeldolgozást direktmarketing-célokra. Abban az esetben, ha kifogást emel, a személyes adatait nem fogják tovább feldolgozni marketingcélokra. A kifogás nem befolyásolja a korábbi feldolgozást.
A marketing céljára feldolgozott személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek.

3. Az adatfeldolgozás jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

A jogszabályok bizonyos esetekben a személyes adatok feldolgozására vonatkozó kötelezettségeket írnak elő. Különösen az ilyen esetekben:
a. az információnyújtási kötelezettségek teljesítése, az információcsere és a jogi szabályozáson alapuló együttműködés biztosítása (különösen a biztosítási törvény stb.)
b. az adatok tárolása jogszabályi követelményeknek megfelelően stb.

Milyen adatokat gyűjtünk?

Folyamatosan feldolgozzuk a számunkra szükséges adatokat az ajánlatok elkészítéséhez és a szolgáltatások nyújtásához. Ilyen adatok a szerződésben és más hasonló dokumentumokban szereplő adatok. Néha összekapcsoljuk személyes adatait más adatokkal és új adatokat hozunk létre. Erre például a kártérítés vagy a jogi kötelezettségek betartása (például a csalás megelőzése) miatt van szükség. Ha nem emel kifogást a feldolgozás ellen, akkor értékelhetjük személyes adatait annak érdekében, hogy csak az Ön számára érdekes termékeket ajánljuk fel.

A cím és a személyes azonosító adatok (pl. születési idő, személyi szám, állampolgárság, az adózás szempontjából illetékes tartózkodás), a szerződéses szolgáltatás adataira és egyéb adatokra vonatkoznak, amelyeket a szolgáltatásunk nyújtása során nyújt Önnek, beleértve az adatain alapuló kötelezettségeinkkel kapcsolatban létrehozott adatokat.

Hogyan gyűjtjük az adatokat és mit csinálunk velük?

A szerződéskötés és annak adminisztrációja során kizárólag közvetlenül Öntől gyűjtünk adatokat.

Címzettek és feldolgozók

A személyes adatok kezelésében a szerződéses feldolgozók (különösen a biztosító, a viszontbiztosító és a biztosítási közvetítők) a Cseh Köztársaságban és külföldön is részt vehet az adatkezelő, alkalmazottai és testületei mellett. Minden olyan személy, aki a munkája során vagy a szerződéses feladatainak az ellátásakor személyes adatokhoz fér hozzá, titokban tartja azokat és a megfelelő adatvédelmi szabályok alapján jár el.

A törvényes feldolgozás keretein belül jogosultak vagyunk személyes adatok más személyekre történő átruházására (például információcserére csalások megelőzése stb.). Megfelelő jogi ok esetén más harmadik fél is hozzáférhet az adatokhoz (például a rendőrség vagy más hatóságok).

Az adatok külföldre történő továbbítása

Személyes adatait át lehet ruházni az Unión belüli feldolgozásra, az EU-n kívüli országokra csak abban az esetben, ha a biztosító székhelye az EU határain kívül van. A mi adatfeldolgozóink mindig ugyanazokat az adatvédelmi szabályokat alkalmazzák, mint mi magunk.

Hogyan kezeljük az adatokat?

A folyamat módja

A személyes adatokat megfelelően védjük. A folyamat manuálisan, valamint informatikai rendszerekben megy végbe, amely fizikai, technikai és eljárási ellenőrzés alatt áll. Az adatvédelem érdekében olyan védelmi mechanizmust alkalmazunk, amely magában foglalja a technikai, szervezeti és személyi biztosítékokat.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Nem használunk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Mennyi ideig tároljuk az adatokat?

Ha másképp nem jelezzük, a személyes adatokat a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamra feldolgozzuk fel és tároljuk, valamint az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból fakadó időtartamra.

Marketingcélokra a szerződéses jogviszony lejárta után 5 évig őrizzük az adatokat, más esetekben a terminus az adatkezelés célja vagy a jogszabályok által meghatározott.

Milyen jogai vannak Önnek mint érintettnek?

Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy az őt érintő személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e vagy nem, és ha ez a helyzet, a személyes adataihoz hozzáférhet. Amennyiben az információkérés és a feldolgozás alatt adatokról szóló másolatok kikérése ismétlődő jellegű, jogunk van arra, hogy adminisztratív költségeken alapuló méltányos díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem elbírálását.

Abban az esetben, ha felfedezi vagy gyanítja, hogy a személyes adatok feldolgozása ellentétes a személyes- és magánélet védelmével, vagy a törvényekkel ellentétben van, akkor:
• kérdezzen minket vagy feldolgozót magyarázatért;
• kérje tőlünk, hogy javítsunk a helyzeten; különösen vonatkozik ez a feldolgozás helyesbítésére, törlésére, korlátozására;
• emeljen kifogást a feldolgozás ellen.

Mindig tájékoztatjuk Önt a kérése feldolgozásáról, indokolatlan késedelem nélkül.

Ön jogosult panasz benyújtására a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pocs. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 125, e-mail: posta@uoou.cz , adat postbox: qkbaa2n).

A következők léphetnek kapcsolatba az Ön személyes adataival:

Ellenőrök (a megkötött szerződés szerint):
Fortegra Europe Insurance Company Limited, Office 13, SOHO Office The Strand, Fawwara Building, Triq l-Imsida, Gzira, GZR 1401, Malta
DEFEND INSURANCE Kft., 1082 Budapest, Futó utca 35-37. VI. em., Magyarország

Azok az adatfeldolgozók, amelyek személyes adatokhoz jutnak a szerződés adminisztrációja során és a további adatfogadók:
• A biztosítási közvetítők, akik érintettek a közvetített biztosítási termékben
• Hatóságok (Cseh Nemzeti Bank, a Cseh Köztársaság rendészete és hasonlók) és bíróságok (különösen jogi kötelezettségeink teljesítése során)
• Könyvvizsgálók és egyéb, a jogi kötelezettségek teljesítését biztosító független testületek
• Az informatikai technológiák nyújtói vagy üzemeltetői
• Tevékenységünk elvégzéséhez szükséges szolgáltatásnyújtók (ügyintézés, archiválás, jogi tanácsadás, adósságkezelés stb.)
• Egyéb szolgáltatásnyújtók (követelések kivizsgálása és követelés elszámolása)
• Viszontbiztosítók

Ezek vállalatok azok, amelyek hozzáférhetnek személyes adataihoz:
DataSpring s.r.o., K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9 – Vysočany, Cseh Köztársaság
DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 11, Cseh Köztársaság
ProfiHOSTING s.r.o., Brněnská 412/59, 783 01 Olomouc – Slavonín, Cseh Köztársaság