Kto i w jaki sposób dokonuje akceptacji szkody?

Odpowiedzialność odszkodowawcza i wysokość odszkodowania ustalane są przez dział techniczny, we współpracy z naszym działem likwidacji szkód, w opraciu o zapisy warunków ubezpieczenia. Ocena jest wykonywana na podstawie przesłanego formularza zgłoszenia szkody oraz innych dokumentów koniecznych w procesie likwidacji szkody (np. zdjęć pojazdu), a w niektórych przypadkach w oparciu o oględziny pojazdu na miejscu.

Czy szkoda może zostać odrzucona i z jakich powodów?

Niestety, w pewnych sytuacjach może dojść do odrzucenia roszczenia i wówczas koszty naprawy pokrywa Klient. Najczęstszą przyczyną odmowy są sytuacje, gdy:

  • Uszkodzony element nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach danego zakresu;
  • Ubezpieczony nie postępował zgodnie z procedurą likwidacji szkody (np. dokonał naprawy przed akceptacją zgłoszenia ze strony działu likwidacji szkód;
  • Uszkodzenie jest wynikiem typowego zużycia, a nie nagłej awarii;
  • Uszkodzenie miało miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
  • szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa ubezpieczonego (np. brak oleju w silniku)

Wszystkim klientom zalecamy uważne zapoznanie się z zakresem i warunkami ubezpieczenia, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami.

Czy ubezpieczony pojazd musí być serwisowany w autoryzowanym serwisie?

Przeglądy serwisowe mogą być wykonywane przez salon, w którym pojazd został kupiony lub przez inny profesjonalny serwis. Przez profesjonalny serwis rozumiany jest autoryzowany lub niezależny serwis samochodowy, który ma możliwość wykonania czynności serwisowych zgodnie z procedurami oraz w zakresie przewidzianym przez producenta, przy użyciu częsci oryginalnych lub zamiennych o porównywalnej jakości.

W jaki sposób jest ustalana wartość mojego samochodu?

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, wartość ustalana jest na podstawie faktury lub umowy sprzedaży, a w niektórych przypadkach na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia autocasco. Wartość pojazdu obejmuje jedynie akcesoria montowane fabrycznie, a nie dotyczy ewentualnego, dodatkowego wyposażenia lub kosztów wynikających z umów serwisowych lub ubezpieczeniowych zawartych przy zakupie pojazdu. Dokument zakupu, stanowiący podstawę ustalenia wartości, nie może być starszy niż 120 dni.
W przypadku wystąpienia szkody, wartość ustalana jest w opaciu o cenę rynkową ubezpieczonego pojazdu, na dzień wystąpienia szkody. Co do zasady, na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia DEFEND Gap, przyjmowana jest wartość jaką ustali ubezpieczyciel udzielający ochrony OC/AC.

Jak zgłosić szkodę?

Jeżeli dojdzie do zdarzenia, które może skutkować szkodą ubezpieczeniową, skontaktuj się z nami niezwłocznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub wyślij wiadomość e-mail na adres szkody@defendinsurance.pl. Likwidator szkód wyjaśni ci procedurę likwidacji szkody, a także prześle formularz zgłoszenia szkody.

Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej efektywności procesu likwidacji. Dlatego prosimy o współpracę w zakresie likwidacji szkody, a także terminowe dostarczenie wszelkich wymaganych dokumentów, zgodnie z warunkami ubezpieczenia twojej polisy.